ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przebudowa - rozbiórka i wykonanie nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr 159/4 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 31.07.2023 r. od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 01.07.2023 r.).

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768247

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.05.2023 r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.05.2023 r
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania