Znak sprawy: RZP.271.97.2021.ZP2


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.97.2021.ZP2

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.12.2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie.

 Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/513311

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty