Znak sprawy: RZP.271.113.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie graficzne, skład, korekta, wydruk wraz z dostarczeniem do Zamawiającego kwartalnika „BIAŁE BŁOTA TU I TERAZ” ISSN 2719-3640

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/539975

Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.11.2021 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.11.2021 r
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej