Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Białe Błota 

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Interaktywny Raport o stanie Gminy Białe Błota za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok w formacie PDF

 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Białe Błota

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Białe Błota jest planowana na 28 czerwca 2022 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy

Klauzula informacyjna dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy


W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15:30 w:
Biuro Rady Gminy w Białych Błotach, ul. Guliwera 4a
Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7Załączniki:

Raport o stanie gminy za 2021 rok w formacie PDF
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy
Klauzula informacyjna dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy