W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Referacie Budżetu, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że nie wpłynęła żadna oferta w ramach naboru prowadzonego na stanowisko ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT. W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.
Szczegóły
Stanowisko nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Referacie Budżetu, w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 - parter, - przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 w terminie do 28 sierpnia 2023 roku w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT - ogłoszenie Nr 07/2023”
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze nr 07/2023

na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Białe Błota 

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota 

w dniu 18 sierpnia 2023 r. (www.bip.bialeblota.pl)

 

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 – t.j.)


Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Referacie Budżetu, w pełnym wymiarze czasu pracy 
 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi

-  prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw i rozliczeń w zakresie kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz scentralizowanego podatku od towarów i usług VAT, a w szczególności:

· przeprowadzanie kontroli dowodów księgowych (dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur, rachunków, not, faktur korygujących) pod względem formalno-rachunkowym oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

· analiza dowodów księgowych (dokumentów sprzedaży i zakupu) w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MMP),

· kontrola statusu kontrahenta w Wykazie podatników VAT -  „Biała lista”,

· prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu na podstawie faktur VAT stanowiących integralną część deklaracji VAT-7,

· rozliczanie podatku od towarów i usług VAT z Urzędem Skarbowym,

· terminowe sporządzanie deklaracji JPK w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz prawidłowe obliczanie i terminowe odprowadzanie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

· dokonywanie w systemie finansowo-księgowym ewidencji, rozliczeń oraz uzgodnień   podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży,

· wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, refaktur, not korygujących, not księgowych w zakresie zadań realizowanych przez Urząd, 

· prowadzenie rejestru przekazania dowodów księgowych (faktur, rachunków, not, faktur korygujących) za potwierdzeniem odbioru przez referaty merytoryczne Urzędu, w celu dokonania opisu i kontroli pod względem merytorycznym przez osoby to tej czynności upoważnione,

· weryfikacja i analiza przedmiotu umowy pod kątem kwalifikowalności podatku 
od towarów i usług (VAT), 

·  sporządzanie oświadczeń o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT),

·  opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT),

· bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz kontrahentami w zakresie spraw scentralizowanego podatku od towarów i usług VAT oraz z Urzędem Skarbowym,

· współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie doradztwa podatkowego w postępowaniach zmierzających do uzyskania przez Gminę zwrotu podatku od towarów i usług VAT w ramach zawartych umów, w tym weryfikacja i analiza przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji oraz w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług VAT w ramach zawartej przez Gminę umowy,

· znajomość programu do prowadzenia księgowości budżetowej, rejestru umów, rejestru i rozliczania podatku od towarów usług VAT, ewidencji danych Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), właściwych do prowadzenia spraw na stanowisku pracy,

· koordynacja centralizacji rozliczeń podatkowych Gminy w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK, w tym bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w przedmiotowym zakresie. 

-   prowadzenie elektronicznego rejestru umów zawartych przez Gminę a realizowanych przez Urząd, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań.

-   prowadzenie spraw i korespondencji z komornikami w sprawach zajęcia wierzytelności od kontrahentów.

-   wprowadzanie przelewów do systemu bankowego na podstawie zatwierdzonych dokumentów finansów-księgowych. 

- sprawdzanie przelewów pod względem formalnym i rachunkowym.

- stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu przelewów.

-  sprawdzanie wychodzących przelewów pod kątem wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  tzw. białej listy podatników.

- bieżące raportowanie przełożonemu o stanie realizacji zadań, występujących problemach oraz proponowanych sposobach przywrócenia prawidłowego stanu.

- aktualizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wzorów wniosków dotyczących załatwianych spraw.
- prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na powierzonym stanowisku zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych m.in.  PROTON.

-  przygotowanie i przekazanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych,  ocen i analiz dotyczących realizowanych zadań.

- pełnienie funkcji  oficera MDR.

- Współdziałanie z innymi stanowiskami, komórkami Urzędu ( referatami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami), jednostkami organizacyjnymi Gminy, podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań i prowadzonych spraw na stanowisku pracy wymagających uzgodnień.

 

 

II.  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia lub finanse i rachunkowość,

-          staż pracy: min. 3 lata pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 1 rok w zakresie rozliczania podatku VAT,

-          znajomość przepisów:

Ø  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.),

Ø  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 – t.j.),

Ø  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 – t.j.) oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,

Ø  ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2267 – t.j.), 

Ø  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 289 z późn. zm.), 

 

- umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office, 

- umiejętność analitycznego myślenia,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

- obywatelstwo polskie,

- kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

- kandydat  nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe: 

- ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego

- podstawowa znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego,

 

III.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy przy ul. Szubińskiej 7, schody, bez windy,

- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe,

- bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2023 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

IV.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

-  list motywacyjny,

-  życiorys/CV  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

- kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, 

- kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego   w ogłoszeniu.

- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy              z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 – t.j.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.  Wymagane dokumenty można składać :

- osobiście:

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 - parter, 

- przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Białe Błota

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

w terminie do 28 sierpnia 2023 roku

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT - ogłoszenie Nr 07/2023”

 

VI.  Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

-  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu                                   w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.

- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

 

 

Załączniki

Oświadczenie docx, 40 kB

Powiadom znajomego