W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, planowania i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu, w pełnym wymiarze czasu pracy stanowisko urzędnicze ds. księgowości, planowania i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu,  w pełnym wymiarze czasu pracy 

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Olimpia Krzanowska, Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. księgowości, planowania i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu,  w pełnym wymiarze czasu pracy 
Miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem poczty
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze nr 08/2021
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu  31 maja 2021 r. (www.bip.bialeblota.pl)

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, planowania i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu, w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

- sporządzanie objaśnień i analiz w zakresie dochodów i wydatków gminy,

- wprowadzanie danych i bieżąca obsługa programów budżetowych (BeSTi@, Księgowość Budżetowa – U.I. Info-System Sp. j.),

- prowadzenie ewidencji księgowej budżetu (dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań),

- sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz zbiorczych),

- kontrola  formalno-rachunkowa sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy,

- obsługa edytora aktów prawnych LEGISLATOR,

- publikacja dokumentów  pionu finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej,

- dekretowanie i dokonywanie zapisów księgowych operacji i zdarzeń finansowych realizowanych na rachunkach bankowych budżetu Gminy na podstawie dokumentacji bankowej oraz dowodów księgowych,
- weryfikowanie i porównywanie stanów obrotów i sald kont analitycznych ze stanem obrotów i sald kont syntetycznych budżetu,

- ewidencja i rozliczenie środków na wydatki niewygasające,

- rozliczanie jednostek organizacyjnych gminy z realizacji dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zestawienia operacji na rachunku bankowym budżetu z danymi wykazanymi w sprawozdaniach,

- aktualizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wzorów wniosków dotyczących załatwianych spraw,

- przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy w zakresie realizowanych zadań,

- realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i poleceń służbowych Wójta,

- przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

- sporządzanie wymaganych sprawozdań, analiz i informacji związanych z zakresem obowiązków.

- prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na powierzonym stanowisku zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:

-        wykształcenie wyższe na kierunku finanse, rachunkowość,

-        staż pracy: co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach samorządu  terytorialnego w zakresie księgowości budżetowej,

-        znajomość przepisów:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r., poz. 735)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. , poz. 217)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289)

- umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office ( w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel),

- komunikatywność, 

- wysoka kultura osobista,

- prawo jazdy kat. B

- obywatelstwo polskie,

- kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- kandydat  nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. , poz.713 z późn. zm),

- ogólna znajomość zagadnień dotyczących obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnych,

- umiejętność redagowania pism urzędowych z uwzględnieniem estetyki pisma,

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy, schody, bez windy,

-  obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

IV.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- list motywacyjny,

- życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

- kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach,

-  kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu.

- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Wymagane dokumenty można składać:

- osobiście:

W biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7,

- przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

w terminie do 10 czerwca 2021 roku

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, planowania i sprawozdawczości budżetowej - ogłoszenie Nr  08/2021”

VI.  Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

-  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.

- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

klauzula informacyjna kandydata ubiegającego się o pracę wraz z oświadczeniem.docx
 

Załączniki

Powiadom znajomego