W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Tomasz Szymański, Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora nadzoru
Szczegóły
Stanowisko Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy Urzędz Gminy Białe Błota
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze nr 12/2021

na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Białe Błota 

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota 

w dniu  22.07.2021 r. (www.bip.bialeblota.pl)

 

 

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2019, poz. 1282-t.j.)

 

 

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji,  w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

 

I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

-      sprawdzanie jakości wykonanych robót, w tym zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w polskim budownictwie,

-      kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami specyfikacji technicznych,

-      kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową, w tym kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

-      wydawanie poleceń w trakcie wykonywania robót w formie pisemnej, poprzez wpis do dziennika budowy,

-      sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,

-      uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,

-      udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

-      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i innych urządzeń, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

-      uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przy przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,

-      przejęcie od kierownika budowy po odbiorze końcowym dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy i ich weryfikacja,

-      potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

-      udział w pracach komisji celem dokonywania przeglądów gwarancyjnych;

-      weryfikacja materiałów analitycznych niezbędnych do dokonania rozliczenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg;

-      przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestnictwo w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym weryfikacja i opiniowanie wyjaśnień składanych przez Wykonawców na etapie postępowania przetargowego;

-      dział w pracach komisji przetargowych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

-      opracowanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

-      analizowanie  i aktualizacja kosztorysów na roboty inwestycyjne i remontowe, weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót;

-      rozliczanie finansowe realizowanych zadań;

-      udzielanie informacji interesantom, prowadzenie korespondencji w ramach zajmowanego stanowiska;

-      opracowywanie sprawozdawczości z zakresu wykonawstwa rzeczowego i wartościowego nadzorowanych robót;

-      współpraca przy sporządzaniu wniosków do instytucji i organizacji o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne.

 

II.    Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:

-        wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub pokrewne

-        uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno - budowlanej,

-        co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,

-        znajomość procedur inwestycyjnych,

-        znajomość przepisów:

Ø ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 133 z późn. zm.),

Ø ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r.,poz.741 z późn. zm.),

Ø rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z  2020r., poz. 1609),

oraz innych przepisów branżowych,

-        umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,

-        uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,

-        predyspozycje do pracy w terenie,

-        komunikatywność,

-        samodzielność przy podejmowaniu decyzji,

-        umiejętność planowania i organizacji pracy,

-        obywatelstwo polskie,

-        kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

-        kandydat  nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

b/ dodatkowe: 

-        doświadczenie w jednostkach sektora publicznego,

-        podstawowa znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

-        znajomość terenu gminy Białe Błota.

 

 

 

III.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy, schody, bez windy,

-          obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

IV.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

-          list motywacyjny,

-          życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

-          kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

-          kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, ukończonych szkoleniach,

-          kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych oraz o przynależności do izby inżynierów budownictwa, 

-          kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe,

-          kserokopie prawa jazdy,

-          oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu,

 

-          kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy              z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282-t.j.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.    Wymagane dokumenty można składać :

-     osobiście:

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (parter),

 

-          przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Białe Błota

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

w terminie do  16 sierpnia 2021 roku  

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru - ogłoszenie Nr 12/2021

 

VI.  Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

-  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Białe Błota po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie urzędu lub data stempla pocztowego.

- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

 

Klauzula informacyjna

 

Załączniki

Powiadom znajomego