W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze asystent inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7

Ogłoszenie o naborze nr 11/21 z dnia 22 lipca 2021 r.
Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że żaden z kandydatów nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze w stopniu gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku asystenta inspektora nadzoru. W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.

Białe Błota, dnia 26.08.2021 r.
Szczegóły
Stanowisko Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo
Miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze nr 11/2021

na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Białe Błota 

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota 

w dniu  22.07.2021 r. (www.bip.bialeblota.pl)

 

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych             (Dz.U. z 2019, poz. 1282)

 

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji,  w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo

 

 

I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

Prowadzenie przydzielonych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie przygotowania oraz realizacji, w szczególności:

-           opracowywanie planów i programów inwestycji gminnych,

-           ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,

-           przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz współpraca w procesie udzielenia zamówienia publicznego, 

-           uzyskiwanie wymaganych zezwoleń lub złożenie zgłoszenia inwestycji, zgodnie                         z przepisami prawa budowlanego,

-           udział w przekazywaniu placów budów pod roboty oraz prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prowadzonych inwestycji, remontów i modernizacji,

-           podejmowania działań w celu usunięcia pojawiających się przeszkód na etapie przygotowania, jak i realizacji inwestycji,

-          udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

-          uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przy przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,

-          sprawdzanie kompletności dokumentów techniczno-rozliczeniowych przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań oraz kontrola ich pod kątem zgodności                      z warunkami umownymi,

-          rozliczanie finansowe realizowanych zadań,

-          współpraca przy sporządzaniu wniosków do instytucji i organizacji o pozyskanie środków             z funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne,

-          analizowanie  i aktualizacja kosztorysów na roboty inwestycyjne i remontowe, weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót, 

-          sporządzanie sprawozdań, analiz, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

II.    Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:

-        wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, drogownictwo, inżynieria środowiska, architektura, elektrotechnika lub pokrewne

-        znajomość przepisów:

Ø ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 133 z późn. zm.)

Ø ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020., poz. 470 z późn. zm.)

Ø  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020r., poz.713 z późn. zm.),

Ø  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r., poz. 735 – t.j.)

 

-        umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,

-        uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,

-        predyspozycje do pracy w terenie,

-        komunikatywność

-        obywatelstwo polskie,

-        kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

-        kandydat  nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

b/ dodatkowe: 

-        doświadczenie w administracji drogowej,

-        podstawowa znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

-        znajomość terenu Gminy Białe Błota

 

III.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy, schody, bez windy,

-          obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

IV.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

-          list motywacyjny,

-          życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

-          kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

-          kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, 

-          kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe,

-          kserokopie prawa jazdy,

-          oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu,

 

-          kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy              z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.    Wymagane dokumenty można składać :

-     osobiście:

w Biurze Obsługi klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 

 

-          przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Białe Błota

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

 

w terminie do  16 sierpnia 2021 roku  

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent inspektora nadzoru - ogłoszenie Nr 11/2021

 

VI.  Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

-  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Białe Błota po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie urzędu lub data stempla pocztowego.

- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

 
Klauzula informacyjna
 

 

Załączniki

Rozstrzygnięcie Rozst, 223 kB

Powiadom znajomego