W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ogłasza nabór na wolne stanowisko: psycholog

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ogłasza nabór na wolne stanowisko: psycholog
Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście lub pocztą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1, Ciele 86-005 Białe Błota z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CIELU”
Status w trakcie rozstrzygania

OGŁOSZENIE STANOWISKO PSYCHOLOGA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ogłasza nabór na wolne stanowisko: psycholog
Nazwa i adres jednostki:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
Stanowisko pracy: psycholog

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia,
2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,
3. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,Wymagania dodatkowe
1.  Umiejętności manualne,
2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
3. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
4. Umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
6. Wysoka kultura osobista,
7. Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,
8. Odporność na stres,
9. Obsługa komputera i urządzeń biurowych
10.  Umiejętność pracy w zespole.
11. Decyzyjność.
12.  Cierpliwość.
13. Komunikatywność.
14. Empatia.

Zakres zadań na stanowisku:

1.Sprawowanie opieki nad Uczestnikami i czuwanie nad ich bezpieczeństwem.

2. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości, potrzeb i zainteresowań Uczestników oraz w wyborze odpowiednich form zajęć terapeutycznych.

3.Prowadzenie obserwacji Uczestników w celu bieżącego monitorowania ich funkcjonowania oraz podejmowania adekwatnych działań.

4.Współpraca z pozostałymi członkami zespołu wspierająco-aktywizującego . 5.Udział w opracowaniu Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego oraz ich ewaluacji.

6.Udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej Uczestnikom oraz ich Rodzinom.
7.Diagnozowanie i bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
8. Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej,

 9.  Prowadzenie zajęć terapeutycznych – indywidualnych i grupowych 
10. Prowadzenie zajęć grupowych i terapii psychologicznej,

11. Umiejętność prowadzenia grupy wsparcia i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
12. Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.

Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
2. miejsce pracy –Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu,
3. pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku psycholog,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście lub pocztą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1, Ciele 86-005 Białe Błota z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CIELU” Do dnia 13.08.2021 do godziny 15.00.

 Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią w ramach dokumentacji aplikacyjnej i toku naboru jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu z siedzibą przy ul.Ogrody 1, Ciele 86-005 Białe Błota, reprezentowane przez p.o. Kierownika
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sdsciele@O2.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Celem przetwarzania danych jest wyłonienie kandydata na wolne stanowisko pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z pożn. zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282 z póżn. zm.) i Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320 z póżn. zm.).
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury naboru. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione będą udostępnione do osobistego odbioru u pracownika ds. kadr przez okres 1 miesiąca od zakończenia procedury naboru, a w przypadku ich nieodebrania w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Wyjątek stanowią dane zawarte w Protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, które będą przetwarzane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami archiwizacyjnymi przez okres 5 lat licząc od następnego roku po roku, w którym zakończono sprawę.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody, prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
9. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, Pana/Pani aplikacja nie będzie rozpatrywana.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą zaproszeni na rozmowę telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

p.o. Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Cielu
kwestionariusz_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnieni

klauzula_rodo_informacyjna_dla_kandydatow_ubiegajacych_sie_o_zatrudnienie

4_oswiadczenie-rodo.doc
 

Powiadom znajomego