W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wychowawca w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Murowańcu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Wychowawca w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Murowańcu
Miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
Status w trakcie rozstrzygania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zatrudni osobę na stanowisku wychowawcy   w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Murowańcu.

 

Warunki pracy:

- umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu,

- praca od poniedziałku do piątku od godz. 10.00  do godz. 18.00.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, w tym również licencjat na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, w tym również licencjat uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

-  umiejętność organizacji pracy i kreatywność,

- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy z uczestnikami świetlicy
w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb 
i zainteresowań,

- włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność,

- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

- wysoka kultura osobista,

- mile widziane prawo jazdy kat. B oraz aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

 

Do obowiązków kandydata należeć będzie:

1. Opieka nad uczestnikami zajęć.

2. Przygotowywanie i realizacja szczegółowego planu zajęć: opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci 
i młodzieży, integracji dorosłych uczestników.

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zajęć.

4. Pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych dzieci.

5. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i opiekuńczych  wychowanków.

6. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i  młodzieży.

7. Dobór, planowanie odpowiednich zajęć odpowiadających danej grupie wiekowej.

8. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci i  młodzieży.

9. Ścisła współpraca z Kierownikiem Świetlicy i Ośrodków Wsparcia i Integracji w zakresie organizowania wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie, kolonie), imprez środowiskowych, mających na celu integrację środowiska lokalnego i rodzinnego.

10. Ścisła współpraca z sołectwem miejscowości, w której znajduje świetlica oraz pracownikiem socjalnym, który w rejonizacji posiada tą miejscowość.

 

 

 

 

 

 

11. Stałe promowanie placówki.

12. Właściwe zabezpieczenie po zakończeniu pracy miejsca pracy, sprzętu i wyposażenia przed        kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do bezpośredniego przełożonego lub pracodawcy.

14. Życzliwy, taktowny i pełen wyrozumiałości stosunek do współpracowników, zwierzchników                                i  klientów GOPS  BIAŁE BŁOTA.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u),

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności.

- klauzula rekrutacyjna (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Osoby zainteresowane spełniające określone wymogi formalne mogą składać wymagane dokumenty
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – wychowawca w OWiI” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (I piętro) lub przesyłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl w terminie do dnia 01.09.2021 r. do godz. 15.00

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w GOPS Białe Błota

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota NIP 953-21-99-900; REGON: 953-21-99-900

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Białych Błotach jest Pan Arnold Paszta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria doradcza „Partner System” Arnold Paszta, NIP 953-125-07-05, REGON: 093129891; główne miejsce wykonywania  działalności:   Lipniki   ul. Jaśminowa  17,  86-005 Białe Błota.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy,
 a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy. 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie. 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Powiadom znajomego