W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. dróg w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.
Szczegóły
Stanowisko nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. dróg w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami, w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty
Status rozstrzygnięte

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 t.j.)

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. dróg w Referacie Dróg   i Gospodarki Odpadami, w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach obejmuje między innymi:

- Zarządzanie siecią dróg gminnych;
- Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, 
- Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych, chodników, obiektów mostowych, oznakowania pionowego i poziomego, transportu publicznego zgodnie  z przepisami, w tym ustawą o drogach publicznych,
- Prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym i infrastrukturą transportową na terenie gminy;
- Zatwierdzanie i opiniowanie czasowych oraz stałych organizacji ruchu;
- Prowadzenie spraw związanych z obsługą komunikacyjną inwestycji przyległych do dróg gminnych,
- Prowadzenie postępowań w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
- Prowadzenie spraw związanych z awaryjnym zajęciem pasa drogowego, w tym ewidencja zgłoszeń i kontrola stanu prac odtworzeniowych,
- Wydawanie zezwoleń, zaświadczeń zarządcy drogi w sprawach związanych z zarządzaniem ruchem, przejazdami ponadnormatywnymi,
- Kontrolowanie i odbiór prac utrzymaniowych w pasie drogowym;
- Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego dróg;
- Prowadzenie ewidencji i ich aktualizacja w zakresie:
- dokumentacji technicznej,
- środków trwałych przyjętych na stan referatu,
- protokołów przekazania do eksploatacji,
- inwentaryzacji,
- Przygotowywanie dokumentów i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych spraw,
- Współudział w opracowywaniu planów finansowo-rzeczowych w ramach prowadzonych spraw,
- Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i rachunkowym w ramach wykonywanych  zadań,
- Przygotowywanie oraz nadzorowanie wykonania planu zimowego utrzymania dróg gminnych;
- Planowanie i kontrolowanie funkcjonowania komunikacji międzygminnej wraz z infrastrukturą na terenie gminy Białe Błota;

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:
-  wykształcenie:

§ średnie kierunkowe: budowlane lub drogowe,

§  lub wyższe preferowane: budownictwo, transport, inżynieria ruchu drogowego,

- staż pracy min. 1 rok,
- znajomość przepisów:
Ø  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r., poz. 735 – t.j.),
Ø  ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2021r. poz. 1376 - t.j.),
Ø  ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021r. poz. 450 - t.j.),
Ø  ustawa prawo budowlane (Dz. U. (Dz.U.2021r. poz. 1333 - t.j.),

-  umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, w szczególności bardzo dobra 
-  znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
-  uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,
-  umiejętność pracy w zespole, 
-  komunikatywność i kreatywność,
-  obywatelstwo polskie,
-  kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-  kandydat  nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe: 
- podstawowa znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
- podstawowa znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,


III.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- usytuowanie stanowisk pracy: przy ulicy Przemysłowej 8 w Białych Błotach 
- bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, wyjazdy służbowe w teren,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-  list motywacyjny,
-  życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
-  kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
-  kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, dodatkowych kwalifikacjach, 
-  kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków),
-  kserokopia prawa jazdy,
-  oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu.
-  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 – t.j.)  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Wymagane dokumenty można składać :

- osobiście:
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 
- przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7, w terminie do 13 września 2021 roku. W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. dróg  - ogłoszenie Nr  13/21”

VI. Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
- Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.
- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Oświadczenie

Załączniki

Powiadom znajomego