W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Nabór na stanowisko Starszy Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Starszy księgowy
Miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze starszy księgowy 1 etat

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   GMINNY  OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BETONOWA 1A, 86-005  BIAŁE  BŁOTA

OPIS  STANOWISKA:  STARSZY KSIĘGOWY  1 ETAT

TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 LIPIEC 2022 R.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1.niezbędne : 
- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (wówczas 2 lata stażu pracy),
- wykształcenie minimum średnie ogólne oraz kurs księgowości (wówczas 2 lata stażu pracy),
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub na dowolnym innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości i finansów,
- minimum roczne doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym lub podobnym stanowisku w jednostkach finansów publicznych,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

2. dodatkowe :
-  znajomość rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz aktów wykonawczych.

 

OBOWIĄZKI:
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1. Wprowadzanie planu i zmian do budżetu.
2. Wpłacanie gotówki do banku pochodzącej ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych.
4. Ewidencja księgowa dochodów budżetowych.
5. Weryfikacja ksiąg rachunkowych oraz wydatków i dochodów budżetowych.
6. Przygotowywanie materiałów do analizy sprawozdawczości.
7. Sporządzanie dowodów księgowych w formie polecenia księgowania.
8. Realizacja wypłat gotówkowych oraz prowadzenie dokumentacji kasowej podczas nieobecności kasjera.
9. Rozliczanie i przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego dochodów budżetowych.

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
2. Praca jednozmianowa.
3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny
- życiorys zawodowy (CV)
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
- referencje
- oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie BIP w zakładce „wymagane dokumenty”)
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- klauzula rekrutacyjna (druk do pobrania na stronie BIP w zakładce „wymagane dokumenty”)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko starszy księgowy”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 15.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   testu   kompetencji   połączonego z rozmową kwalifikacyjną.

O miejscu i terminie przeprowadzeniu testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Powiadom znajomego