W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


RZP.271.5.2021.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie projektów oświetlenia: ulicy Startowej w Lisim Ogonie w ramach zadania pn. „Projekt i budowa trzech lamp na ulicy Startowej i ulicy Skośnej w Lisim Ogonie” oraz ulic Żeglarskiej, Kasztanowej i Zawiłej w Łochowie w ramach zadania pn. „Projekt oświetlenia w Łochowie, ulica Żeglarska, Kasztanowa, Zawiła
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.5.2021.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/426587

rozstrzygnięcie

Treść

Znak sprawy: RZP.271.5.2021.ZP1

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/426587

Zapytanie ofertowe

„Opracowanie projektów oświetlenia: ulicy Startowej w Lisim Ogonie w ramach zadania pn. „Projekt i budowa trzech lamp na ulicy Startowej i ulicy Skośnej w Lisim Ogonie” oraz ulic Żeglarskiej, Kasztanowej i Zawiłej w Łochowie w ramach zadania pn. „Projekt oświetlenia w Łochowie, ulica Żeglarska, Kasztanowa, Zawiła.”


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł, na podstawie art. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

1. Zamawiający

Gmina Białe Błota

Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Godziny pracy Urzędu:

Pn, śr, czw 7:30-15:30,

Wt 7:30-17:00,

Pt 7:30-14:00

Telefon: 52 311 17 00, faks: 52 323 90 80

e-mail: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu

adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.5.2021.ZP1

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 95/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08/12/2020 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł.

4. Przedmiot zamówienia

  • Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektów oświetlenia: ulicy Startowej w Lisim Ogonie w ramach zadania pn. „Projekt i budowa trzech lamp na ulicy Startowej i ulicy Skośnej w Lisim Ogonie” oraz ulic Żeglarskiej, Kasztanowej i Zawiłej w Łochowie
   w ramach zadania pn. „Projekt oświetlenia w Łochowie, ulica Żeglarska, Kasztanowa, Zawiła”
  • Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
  • Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  • Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

5. Sposób komunikacji oraz udzielenie wyjaśnień treści zapytania

  • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robotnikowska@bialeblota.eu oraz inwestycje@bialeblota.eu
  • Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
   2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem złożenia ofert, w godzinach pracy Urzędu.
  • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa w pkt 2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
  • Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie dedykowanej platformy zakupowej.

6. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od daty podpisania umowy do 31.08.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  • Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
   • Nie podlega wykluczeniu,
   • Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  • Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 4.1. i 4.2.).
  • Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej wzbudzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy lub bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową.
  • Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy (Formularz 3.1.), stanowiący załącznik do zapytania. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
  • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
  • Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, dokumenty należy zeskanować i dołączyć do oferty lub opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  • Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
  • Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, następnie należy zeskanować i dołączyć do oferty w formie załącznika na platformie zakupowej lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

  • Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2021 roku, do godziny 10:00.
  • Otwarcie ofert jest jawne.
  • Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
  • Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
  • Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

  • Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o formularz cenowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1. do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz cenowy, o którym mowa powyżej, należy wypełnić według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do formularza, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.
  • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
  • Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
  • Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12. Kryteria oceny ofert

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
  • Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
  • Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

13. Postanowienia końcowe

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
  • Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
  • Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
   • Wzór formularza ofertowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
   • Formularz cenowy (załącznik 3.1)
   • Projekt umowy,
   • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Anna Bromka 52 311 17 65, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Katarzyna Robotnikowska, tel. 52 311 17 62.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 24.02.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane