W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.37.2021.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy RZP.271.37.2021.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Nieprzekraczająca kwoty 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę nalezy przesłać przez platformę zakupową
unieważnienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HANDEL-USŁUGI Tomasz Józefowicz, ul. Czackiego 2/51, 85-138 Bydgoszcz z ceną brutto 30 750,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

 

Dnia15.07.2021r. dokonano ponownych czynności w zapytaniu ofertowym:

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający w dniu 06.07.2021 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Ww. zawiadomienie zostało zamieszczone na platformie zakupowej oraz przekazane Wykonawcy w dniu 06.07.2021 r. Jednocześnie przekazano informację Wykonawcy o formalnościach związanych z podpisaniem umowy.

W dniu 13.07.2021 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy. Jako przyczynę ww. odstąpienia Wykonawca wskazał cenę materiału jaką musiałby przeznaczyć na realizację zamówienia, ponieważ zakupiony wcześniej materiał wykorzystał na inne zadanie. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy HANDEL – USŁUGI Tomasz Józefowicz zostaje odrzucona. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie. 

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Treść

Znak sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470270

Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 22.06.2021 r.

 

aktualizacja linku do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470270

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane