W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Dofinansowanie do zmiany ogrzewania na proekologiczne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska
 1. Wymagane dokumenty:
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma być przeprowadzona wymiana ogrzewania.
 3. Zgoda właściciela/administratora na zmianę ogrzewania.
 4. W przypadku gdy istnieje współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli – druk oświadczenia w załączeniu.
 5. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu właściciela lokalu) wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa, płatnej na konto: Gmina Białe Błota, Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota, nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001 – druk w załączeniu.
 6. Fotografie aktualnie zamontowanego, przeznaczonego do wymiany źródła ciepła wraz oświadczeniem – druk oświadczenia w załączeniu.
 7. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743.):
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 311) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 nr 121 poz. 810).

 

 1. Opłaty:

Bez opłat.

 

III. Termin składania wniosku:

Od 2 stycznia do 15 września danego roku budżetowego.

 

 1. Termin rozliczenia dotacji:

Do 15 listopada danego roku budżetowego.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Białe Błota, Referat  Ochrony Środowiska, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, pokój nr 10.

 

 1. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 

VII. Uwagi (wyciąg z regulaminu udzielania dotacji):

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie nieekologicznego źródła ogrzewania. Osoba ubiegająca się o dotację celową jest zobowiązana złożyć, w terminie od 2 stycznia do 15 września danego roku budżetowego, przed wymianą ogrzewania, wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z załącznikami określonymi w pkt I.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, zwanej dalej umową.

Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Po  podpisaniu umowy oraz zakończeniu  prac  związanych  ze  zmianą  sposobu  ogrzewania, osoba która otrzymała dotację,  zobowiązana jest złożyć w Urzędzie formularz rozliczenia dotacji (załącznik nr 3 do uchwały) wraz z następującymi dokumentami:

 1. Kserokopią faktury VAT dotyczącą nowego źródła ogrzewania.
 2. Kserokopią protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego, sporządzonego przez instalatora.
 3. Kserokopią imiennego dokumentu zezłomowania/kartą przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali (kotła przeznaczonego do wymiany).
 4. Kserokopią opinii kominiarskiej (nie dotyczy pompy ciepła, kotłów elektrycznych, kolektorów słonecznych przeznaczonych do ogrzewania budynku/lokalu).
 5. W przypadku montażu kotła klasy 5 na paliwa stałe – kserokopią dokumentu przedstawiającego zakres uzyskiwanych parametrów cieplnych i emisyjnych kotła, spełniającego wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, tj. certyfikat zgodności lub świadectwo/zaświadczenie badań lub etykieta efektywności energetycznej lub wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklaracja zgodności.
 6. Dokumentacją fotograficzną zainstalowanego nowego źródła ciepła wraz z oświadczeniem, że załączone do formularza rozliczenia dotacji fotografie nowego urządzenia grzewczego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali.       

Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie będzie następowała według daty wpływu kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, za datę wpływu wniosku uznaje się datę wpływu po jego uzupełnieniu. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dotacja celowa dotyczy kosztów nabycia i usługi montażu urządzeń ekologicznych, zastępujących likwidowane źródło ogrzewania w lokalu lub budynku mieszkalnym zgłoszonym przez wnioskodawcę i wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Przez  ekologiczne  urządzenia  grzewcze  należy  rozumieć:

1) kotły klasy 5 na paliwo stałe, w tym: kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,

2) kotły elektryczne,

3) kotły gazowe,

4) kotły olejowe,

5) kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego,

6) pompy ciepła.

Za nieekologiczne źródła ogrzewania uznaje się wszystkie źródła ogrzewania, które nie zostały wymienione powyżej.

Nie przyznaje się dotacji celowej:

1) na nabycie przenośnych urządzeń grzewczych,

2) na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach,

3) na wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy w lokalu lub  budynku mieszkalnym występuje system ogrzewania ekologicznego,

4) na modernizację istniejącego ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego),

5) na koszty eksploatacji,

6) w przypadku lokali posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

7) na zakup dodatkowego wyposażenia.

Ponadto, w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu lub ciepła systemowego, w ramach programu nie udziela się dotacji na zakup kotła na paliwo stałe w tym budynku.

Ubiegającym się o dotację celową może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dofinansowanie – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

Zgodnie z art. 252 pkt 1 Ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Procedury wnioskowania o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne:

 1. Złożenie wniosku w terminie od 2 stycznia do 15 września danego roku budżetowego wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt I.
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Poinformowanie o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej.
 4. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
 5. Wypłata dotacji w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 6. Wykonanie inwestycji.
 7. Rozliczenie dotacji do dnia 15 listopada danego roku budżetowego, tj. dostarczenie dokumentów wymaganych po wymianie ogrzewania (formularz rozliczenia dotacji wraz z załącznikami).

Załączniki

Powiadom znajomego