W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – w załączeniu,
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (w wersji papierowej i elektronicznej - 4 egzemplarze),
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (w wersji papierowej i elektronicznej - 4 egzemplarze),
 4. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy,
 5. a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 ww. ustawy,
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a ww. ustawy,
 7. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,
 8. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjna przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa  w art. 62a. ust. 1 ww. ustawy w 4 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zawierająca informacje (karta znajduje się w treści wniosku o wydanie decyzji do pobrania):
  • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  • rodzaju technologii,
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • rozwiązaniach chroniących środowisko,
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
  • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
  • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,  przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
  • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 9. w przypadku prowadzania  sprawy  przez  pełnomocnika  inwestora  należy  dołączyć opłacone pełnomocnictwo – 17 zł (dołączone do akt sprawy pełnomocnictwo należy uwiarygodnić przez przedłożenie odpowiedniego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku pełnomocnictwa dalszego również przez pełnomocnictwo na podstawie, którego udzielono pełnomocnictwa dalszego),
 10. składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

Opłaty

Opłata skarbowa: przelewem na konto urzędu: 205 zł, jeśli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik opłata dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo na konto gminy: Bank Spółdzielczy  O/ Białe Błota,  nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

Termin odpowiedzi

Czas wydania decyzji zależny jest od uzyskania uzgodnień od właściwych organów, waha się w granicach min.  3-4 miesięcy,  w mniej skomplikowanych sprawach (bez raportu  i oceny oddziaływania na środowisko) trwa ok. 2 miesięcy. 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu. 

Uwagi

 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Załączniki

Powiadom znajomego