W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wydanie dowodu osobistego, utrata lub uszkodzenie, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych, zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów umieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Aktualny wniosek – w załączeniu do pobrania w pkt. VII

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego obowiązują załączniki tj.

 • aktualna fotografia biometryczna ( wzór zdjęcia dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, bez nakrycia głowy (wyjątek stanowi: przynależność do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP – wymagane zaświadczenie, oraz jeżeli jest to konsekwencja przebytego leczenia lub wypadku – wymagane uprawdopodobnienie) i ciemnych okularów ( wyjątek osoba z wadą narządu wzroku – wymagane zaświadczenie o niepełnosprawności), o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
 • do wglądu dotychczasowy ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokumentu stwierdzający tożsamość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, organ gminy może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. 

Opłaty:

 • brak – zwolniono z opłaty od 1 stycznia 2010r.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni – oczekiwanie na nowy dowód

pozostałe sprawy - niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy lub na stanowisku prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Vi. Uwagi:

 • Składanie i odbiór dowodu osobistego osobiście w organie gminy dokonuje osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych ( tzn. osoby, które nie ukończyły 13 roku życia i całkowicie ubezwłasnowolnione) lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tzn. osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia i osoby częściowo ubezwłasnowolnione) ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa w obecności tej osoby  -  rodzic, opiekun, kurator.  
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym za pomocą usługi on-line na stronie www.obywatel.gov.pl
 • Przy złożeniu wniosku nie muszą być obecne wyłącznie osoby które nie ukończyły 5 roku życia.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego (dotyczy osób które nie są ubezwłasnowolnione) może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin bez obecności rodzica. 
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba ( dla mieszkańców gminy Białe Błota – właściwym organem jest Urząd Miasta Bydgoszczy), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5. roku życia, lub ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 • W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym innych niż zmiana organu wydającego, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę, gdyż z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym traci on swoją ważność.
 • UWAGA! Zmiana adresu zameldowania nie uprawnia do wymiany dowodu osobistego.
 • W przypadku zagubienia lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie osobiście zgłosić ten fakt organowi gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie o którym mowa można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.  
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub
 • Posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem może dokonać zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego, lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rodzic, opiekun lub kurator
 • Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Formularze:  

 • Aktualny wniosek o wydanie dowodu osobistego dowód do pobrania -> wniosek
 • Aktualny wniosek zgłoszenia utraty lub  uszkodzenia dowodu               osobistego do pobrania -> zgłoszenie   
 • Aktualny wniosek zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego do pobrania -> zawieszenie<- lub ->cofnięcie zawieszenia<-
 • Aktualny wniosek zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych do pobrania ->zgłoszenie

Załączniki

Powiadom znajomego