W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

251

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego „Zapobieganie rakowi szyjki macicy” oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 oraz  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, Dz U. z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218).
 
 
 
zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1. Powołać komisję do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora
programu zdrowotnego „ Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych zwaną dalej
„komisją konkursową”, w składzie określonym w załączniku nr 1.
 
§  2. Przyjąć  regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2.
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Białe Błota
 Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Załącznik Nr 2
                                                                                      do Zarządzenia Nr 251
                                                                                      Wójta Gminy Białe Błota
                                                                                      z dnia 7 kwietnia 2009
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
powołanej w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych
 
 
Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
 
1.      Komisja wykonuje czynności związane z wyborem ofert przedstawionych przez podmioty  ubiegające się o realizację w roku 2006 programów profilaktyki zdrowotnej.
2.      Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert i trwa do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia.
3.      Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4.      Decyzje Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej 4 osoby, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
5.      Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
6.      W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
7.      Członkowie Komisji po otwarciu ofert składają oświadczenie, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określona w ust. 6 . W innym przypadku członek Komisji podlega wyłączeniu z Komisji z urzędu lub na wniosek oferenta.
8.      Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
9.      Część jawna odgrywa się w obecności oferentów i obejmuje:
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie ofert,
b) ustalenie liczby otrzymanych ofert,
c) otwarcie kopert z ofertami,
d) ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe.
10.  W przypadku, gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja odrzuca ofertę.
11.  Komisja ogłasza w formie pisemnej lub ustnej o odrzuceniu ofert niezgodnych ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert.
12.  W części niejawnej Komisja dokonuje szczegółowej, merytorycznej analizy ofert, wybierając najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
13.  Z przebiegu konkursu ofert sporządzany jest protokół, zawierający informacje o terminie     i miejscu jego przeprowadzenia, ofertach dopuszczonych i nie dopuszczonych do konkursu, rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem, imiona i nazwiska członków Komisji.
14.  Komisja może wybrać kilka ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej.
15.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty                      w danym programie profilaktyki zdrowotnej.
16.  Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
 
17.  Po otrzymaniu zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć w ciągu               7 dni umotywowany protest, od dnia zawiadomienia oferenta o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.
18.  Wójt Gminy rozpoznaje i rozstrzyga protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
19.  W czasie przeprowadzania konkursu ofert Komisja przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów.
20.  Komisja przedstawia wyniki konkursu ofert Wójtowi Gminy.
21.  Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                          Załącznik Nr 1
                                                                                                          do Zarządzenia Nr 251
                                                                                                          Wójta Gminy Białe Błota
                                                                                                           z dnia 7 kwietnia 2009
 
 
 
Komisja Konkursowa w składzie:
 

Przewodniczący – Wanda Górna
Wiceprzewodniczący – Kazimierz Brandys
Członek – Anna Zdunek
Członek – Lidia Grzywacz
Członek – Gabriela Żernicka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane