W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

275

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Status obowiązujące

 
§ 1. Zarządzenie określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Białe Błota, w tym w szczególności:
1)       osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej
2)       tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,
3)       zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej,
4)       zasady i tryb zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej,
5)       zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej,
6)       ramowy zakres służby przygotowawczej,
7)       skład i uprawnienia stałej Komisji Egzaminacyjnej,
8)       zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,
9)       zasady wydawania i przechowywania zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.
 
§ 2. Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
§ 3. 1.Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest  osobą, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, powierza się pracownikowi na stanowisku ds. kadr, który ustaleń dokonuje za pomocą stosowanego w procedurze rekrutacji formularza.
2.Informację pozytywną przekazuje się:
1)      Wójtowi – przed podpisaniem umowy o pracę,
2)      Sekretarzowi lub Kierownikowi referatu, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5 ustawy, natychmiast po zatrudnieniu takiej osoby.
 
§ 4. 1. Kierownik referatu, po uzyskaniu od pracownika ds. kadr informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia:
1)      uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej albo
2)      wnioskuje o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.

Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje się za pośrednictwem stanowiska ds. kadr.  
§ 5. 1. Po przekazaniu Wójtowi  opinii lub wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia, podejmuje on decyzje:
1)      o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej i jej zakresie oraz czasie trwania, nie dłuższym niż trzy miesiące lub
2)      zwolnieniu pracownika od odbycia służby przygotowawczej.
2. Podjętą decyzję przekazuje się pracownikowi ds. kadr, który doręcza ją niezwłocznie pracownikowi i Sekretarzowi lub Kierownikowi referatu, w której pracownik jest zatrudniony, względnie Kierownikom komórek, w których pracownik odbędzie praktykę w ramach służby przygotowawczej.
3.   Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni.
4. Sekretarz lub Kierownik referatu, w której pracownik jest zatrudniony w czasie odbywania służby przygotowawczej, może wyznaczyć mu opiekuna spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 
 § 6. 1.Kierownik referatu, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą monitoruje jej przebieg.

W przypadku stwierdzenia niespełniania oczekiwań przez pracownika odbywającego służbę przygotowawczą w czasie jej trwania, Kierownik referatu,  niezwłocznie wnioskuje o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.
Po upływie terminu, do którego służba przygotowawcza miała trwać Kierownik referatu wnioskuje o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę albo o skierowanie go na egzamin końcowy  
§ 7. 1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:
1)      teoretyczne i praktyczne zapoznanie z organizacją i zadaniami Urzędu oraz funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w której ta osoba ma być zatrudniona,
2)      zapoznanie z podstawową terminologią zawodową,
3)      zapoznanie z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w danej komórce,
4)      zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów.

Ramowy zakres służby przygotowawczej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
§ 8. Służba przygotowawcza, w części teoretycznej, może być powierzona podmiotom zewnętrznym – na zasadach odrębnej umowy Pracodawcy i podmiotu odrębnego, określającej zasady jej odbywania i otrzymywania wyników szkolenia pracownika.
 
§ 9. 1.Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.
2.Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.
3.Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej: Sekretarz lub wyznaczona przez niego osoba, Kierownik Referatu, w której pracownik odbywał służbę przygotowawczą lub wyznaczona przez niego osoba, radca prawny.
 
§ 10.  1.Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2.Test egzaminacyjny od momentu podjęcia prac nad pytaniami jest dokumentem poufnym. Dokument ten opracowuje komisja egzaminacyjna bez potrzeby zatwierdzania przez Kierownika jednostki.
3.Ujawnienie części testu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4.Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 80 pytań, obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne objęte programem służby przygotowawczej na danym stanowisku. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za którą przyznawany jest 1 punkt.
5.Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 60 punktów.
6.Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się obecności co najmniej jednego członka komisji.
 
§ 11. 1.Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 8 pytań obejmujących zagadnienia objęte służbą przygotowawczą.
2.Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi.
3.Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 10 punktów.
4.Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 40 punktów.
5.Komisja egzaminacyjna zapewnia co najmniej 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań.
 
§ 12.1.Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym części ustnej egzaminu Komisja przystępuje do ustalenia oceny.
     2.Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę sumując wyniki   
     części pisemnej i ustnej egzaminu:
1)      146 i więcej punktów – ocena bardzo dobra,
2)      121- 145 punktów – ocena dobra
3)      100 – 120 punktów – ocena dostateczna.
 
§ 13.

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
Pracownik, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
Test pisemny protokół oraz zaświadczenie składa się do akt osobowych zdającego egzamin.
Kopię zaświadczenia, protokółu egzaminu oraz testu można wydawać zainteresowanemu w uzasadnionych przypadkach i tylko na pisemny i uzasadniony wniosek.  
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota nr z dnia
 
  RAMOWY PROGRAM SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ  
Bloki tematyczne  
I. PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE, W TYM O FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
1. Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa
 
- Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
- Praktyczne posługiwanie się aktami prawnymi
 
2. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 
- Pojęcie administracji publicznej – organ, urząd, kompetencje i formy działania
- Samorząd terytorialny – jednostki samorządu, ich zadania publiczne i własne, kompetencje oraz źródła dochodów
 
3. Procedury w administracji
 
- Postępowanie administracyjne – rodzaje, zasady i podstawy prawne
- Decyzje administracyjne i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania administracyjnego
- Środki odwoławcze i nadzorcze w postępowaniu administracyjnym
 
4. Podstawowe akty prawne w działalności samorządu.
- ustawa o samorządzie gminnym
- ustawa o pracownikach samorządowych
- Kodeks pracy – podstawy
- inne wybrane przez Kierownika Komórki akty prawne
 
5. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
- Zasady udzielania informacji publicznej
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Ochrona danych osobowych
- Informacje niejawne – rodzaje i ochrona
 
6. Kultura Urzędnika samorządowego · Etos zawodowy Urzędnika samorządowego
 
 
II.
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE MACIERZYSTEGO URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA
 
1.  Misja urzędu gminy
2. Podstawy prawne funkcjonowania urzędu
- Statut, zarządzenia wewnętrzne i regulaminy
- Instrukcja kancelaryjna
- Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
3. Uprawnienia i obowiązki pracownicze Urzędnika samorządowego.
- Uprawnienia i obowiązki pracownicze w świetle obowiązujących
przepisów i regulaminu pracy (zawieranie umów o pracę,
oceny pracowników, system wynagradzania pracowników,
świadczenia socjalne, dodatkowe zatrudnienie)
- Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
4. Procedura obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
5. Narzędzia informatyczne w urzędzie oraz bezpieczeństwo informatyczne
 
USTALENIE PODSTAWOWEGO ZAKRESU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
Pracownik po odbyciu służby przygotowawczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności
co najmniej w następującym zakresie:
 zadania organów władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej;
 źródła prawa i ich hierarchia;
 samorząd terytorialny – istota, struktura i zadania;
 źródła dochodów samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli;
 postępowanie administracyjne;
 decyzje administracyjne, umiejętność ich redagowania;
 terminy odpowiedzi na pisma (zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego);
 organizacja Urzędu/ Jednostki;
 stosunek pracy w Urzędzie/ Jednostce;
 odpowiedzialność dyscyplinarna Urzędnika;
 prawa i obowiązki Urzędników;
 dostęp do informacji publicznej; w tym Biuletyn Informacji Publicznej;
 elementy ochrony danych osobowych;
 kultura Urzędu oraz rola Urzędnika w budowaniu prestiżu Urzędu;
 sposoby komunikacji ze społeczeństwem;
 etyka zawodowa Urzędnika.
Wymieniony wyżej podstawowy zakres wiedzy, który kandydat powinien nabyć w trakcie służby przygotowawczej stanowi dla komisji egzaminacyjnej podstawę wymagań w procesie dokonywania oceny kandydata.
Uzyskanie 80% punktów na egzaminie stanowi podstawę pozytywnego ukończenia służby przygotowawczej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy białe Błota nr z dnia
 
 
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO
 
Niniejszym zaświadcza się, że
 
Pani/ Pan
.....................................................................
 
złożył w dniach ..................
 
z wynikiem pozytywnym – oceną ..........................
 
egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych, przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu.........................
 
Członkowie Komisji
 
 
 
 
 
Informacja:
-          1 egzemplarz doręczyć Pracownikowi,
-          2 egzemplarz do akt osobowych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzory druków
 
W1
Zakres zmiany w formularzu dla osób ubiegających się o zatrudnienie   1.      Czy był Pan/ Pani  zatrudniony u pracodawcy samorządowego, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych.  
- NIE / TAK   Jeśli w pkt. 1 udzielono odpowiedzi TAK, to   2.Czy był Pan/ Pani  zatrudniony w tej jednostce na czas nieokreślony - TAK/ NIE   Jeśli w pkt. 2 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony. Jeśli w pkt. 2 udzielono odpowiedzi NIE, to   3.Czy był Pan/ Pani  zatrudniony w tej jednostce na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy - TAK/ NIE  
Jeśli w pkt. 3 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli w pkt. 3 udzielono odpowiedzi NIE, to  
4. Czy legitymuje się Pan/ Pani egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, złożonym z wynikiem pozytywnym
 
TAK/ NIE
 
Jeśli w pkt. 4 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W2
Informacja dla Kierownika jednostki o zatrudnianiu osoby po raz pierwszy podejmującej pracę
 
 
Pani/ Pan
 
 
 
Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia z dnia ............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę informuję, że Pani/ Pan................, z którą/ którym zawarta będzie umowa o pracę jest osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
W załączeniu przedkładam przygotowany do uprzejmej akceptacji projekt umowy.
 
Podpis funkcja
 
W3
 
Informacja dla Sekretarza/Kierownika referatu o zatrudnieniu osoby po raz pierwszy podejmującej pracę  
 
Pani/ Pan
 
 
 
Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia z dnia ............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę informuję, że Pani/ Pan................, z którą/ którym zawarto umowę o pracę jest osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
W związku z powyższym w terminie nie dalszym niż do dnia .................uprzejmie proszę o przedłożenie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych albo wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 5 wymienionej ustawy – według ustalonego Wzoru.
 
 
W4
 
Opinia Kierownika referatu w sprawie zakresu służby przygotowawczej  
Pani/Pan
 
Wójt
 
za pośrednictwem ST ds. kadr
 
Wykonując obowiązek nałożony Zarządzeniem z dnia............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę informuję, że Pani/ Pan................, posiada dostateczny/ dobry/ bardzo dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku..................
Z uwagi na powyższe proponuję odbycie służby przygotowawczej przez okres 1 miesiąca / 2/ 3 miesięcy.
 
Podpis i funkcja
 
 
 
 
W5  
Wniosek Kierownika referatu w sprawie zwolnienia od służby przygotowawczej
 
 
Pani/Pan
 
Wójt
 
 
 
Wykonując obowiązek nałożony Zarządzeniem z dnia............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę wnioskuję o zwolnienie Pani/ Pana................, z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, albowiem wymieniona / wymieniony posiada bardzo dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku..................
Dodatkowo informuję, że Pani/ Pan ....................wykonywała obowiązki na tym stanowisku oraz innych w podległym mi referacie w ramach stażu / przygotowania zawodowego/ innych umów ( jakich) i w okresie tym nabyła potrzebne umiejętności praktyczne, w połączeniu z wiedzą teoretyczną, dające rękojmię, że po złożeniu wymaganego egzaminu będzie należycie spełniać oczekiwania pracodawcy.
 
Podpis i funkcja.
 
 
 
W6
 
DECYZJA  
o skierowaniu do służby przygotowawczej
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i zarządzenia z dnia............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 
kieruję
 
Panią/ Pana.....................
 
do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Białe Błota na okres 1/2/3 miesięcy.
 
Zakres służby przygotowawczej obejmuje przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków na stanowisku urzędniczym..........................w Wydziale.................................według ramowego programu zawartego w Załączniku nr 1 do Zarządzenia z dnia............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Szczegółowy zakres służby określi Kierownik referatu, w której będzie ona odbywana.
 
Wójt
    Do wiadomości:
-          a/a.
-          ST ds. kadr
                                                                                                                                                                                                             W7     DECYZJA o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
 
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i zarządzenia z dnia............- w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 
zwalniam
 
Panią/ Pana.....................
 
do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Białe Błota z uwagi na należycie umotywowany wniosek Kierownika referatu z dnia.................
 
Jednocześnie zobowiązuję Panią/ Pana do złożenia wymaganego egzaminu, nie później niż do dnia ........................
 
 
Wójt/ Burmistrz/ Starosta/ Dyrektor
    Do wiadomości:
-          a/a.
-          ST ds. kadr
 
 
      W8  
WZÓR INFORMACJI O WYZNACZENIU OPIEKUNA  
W okresie odbywania służby przygotowawczej przez........................wyznaczam Panią / Pana opiekunem tej osoby.
Decyzja o skierowaniu do służby przygotowawczej i oznaczenie jej zakresu oraz pozostałe niezbędne informacje o osobie skierowanej pod opiekę można uzyskać u pracownika ds Kadr.
 
 
Podpis
  Do wiadomości:
-          a/a.
-          st ds. kadr
-          Skierowany pod opiekę
 

Powiadom znajomego