W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

305

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
Status obowiązujące

  Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504  ) , zarządzam , co następuje :
 
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. w następujących kwotach :
 
1. DOCHODY ( zgodnie z załącznikiem Nr 1 )                23 085 600,33 zł w tym :
1)Dochody bieżące                                      22 094 757,52 zł
z tego : 
a) dochody własne                        13 030 646,59 zł
b) subwencje ogólne                                  6 954 464,00 zł
c) dotacje celowe                                2 109 646,93 zł w tym :
-    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
     z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie ustawami         1 849 281,93zł
        ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 )
   -    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie
        zadań własnych                                                                                                    164 648,00 zł
   -    dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących na podstawie
        porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami
        samorządu  terytorialnego                                         95 717,00 zł
 
2) Dochody majątkowe                                                                                               990 842,81 zł
z tego :
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                            799 058,80 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku                                         141 526,33 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
    wieczystego w prawo własności                                           50 257,68 zł
 
2. WYDATKI ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 )                      25 941 934,41 zł

w tym :
1) wydatki bieżące                                                         15 977 313,54 zł
w tym :
a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   7 526 189,62 zł
b)      dotacje                                                                  1 066 713,31 zł
c)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
      i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii     75 404,82 zł
d)     obsługa długu publicznego                                              106 068,50 zł
e)      pozostałe wydatki bieżące                                              8 774 376,25 zł
 
2) wydatki majątkowe                                                                  9 964 620,87 zł
w tym :
a)      wydatki inwestycyjne ( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )               9 964 620,87 zł   
                                                       
3. DEFICYT        2 856 334,08 zł
 
§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów
za I półrocze 2009 r. oraz łącznej kwoty długu publicznego gminy
w następujących kwotach :
1) przychody            4 370 000,00 zł                
2) rozchody              634 505,23 zł
w tym :
    a)   spłaty kredytów                                                             241 197,23 zł
    b)  spłaty pożyczek                                                              393 308,00 zł
    ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 )
                      
3) Łączna kwota długu publicznego gminy na 30 czerwca 2009 r.   10 179 555,28 zł
    ( zgodnie z załącznikiem nr 4 a )
 
§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach :
1)      dochody ( zgodnie z załącznikiem Nr 6 )   246 030,37zł            

2)      wydatki ( zgodnie z załącznikiem Nr 6 ) 219024,66zł       
 
§ 4. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska w następujących kwotach :
1)      przychody ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 )             38 951,72 zł                                
2)      wydatki ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 )                43 136,63 zł
 
§ 5. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstwa
pomocniczego w następujących kwotach :
    1) przychody ( zgodnie z załącznikiem Nr 8 )                     125 206,34 zł                        
    2) koszty ( zgodnie z załącznikiem Nr 8 )                          122 889,59 zł              
 
§ 6. Przedłożyć sprawozdanie z przekazanych dotacji w I półroczu 2009 r.
w wysokości                                            1 066 713,31 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 )
 
§ 7. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.
1. samorządowych instytucji kultury :
a/ Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach
-          Przychody                                     317 806,97 zł                                                                   
-          Koszty                                           316 975,80 zł
-          Należności                                      3 018,74 zł
            w tym wymagalne                            0
-          zobowiązania                                  22 928,25zł                                          
            w tym wymagalne                           10 734,00 zł
 
b/ Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie
-          przychody                                                     228 445,50 zł
-          koszty                                                          214 528,01 zł
-          należności                                                               0      zł
            w tym wymagalne                                                    0       zł
-          zobowiązania                                                 9 882,31 zł                           
           w tym wymagalne                                                     0      zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 11 )
2. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
a/ Gminna Przychodnia w Białych Błotach
-          przychody             776 235,00 zł                                                       
-          koszty                  771 292,00 zł
-          należności             127 579,00 zł   
           w tym wymagalne    0        zł
-          zobowiązania          65 703,00 zł               
           w tym wymagalne        0       zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 12 )
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
                   
 Wykonianie budzetu.exe
 
                                                                                                 Wójt Gminy  
 
                                                                                        Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 

Załączniki

Powiadom znajomego