W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Zarządzenie nr 8/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia na rok 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 8/2021
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz uchwały Nr RGK.0007.14.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, zwanych w dalszej części „przedszkolem”, określa się następujące terminy:

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin

 

 

KONTYNUACJA  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ

 

1.

 

 

Złożenie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

(dla dzieci już uczęszczających).

19 – 26 lutego

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

 

2.

 

Złożenie wniosku przyjęcia do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami (zaświadczeniami, oświadczeniami).

 

1 - 16 marca

do godz. 15.00

 

3.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i spełnianie warunków i kryteriów przyjęć.

 

do 7 kwietnia

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                    i niezakwalifikowanych

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne  z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 

12 kwietnia

 

 

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zapisu i uczęszczania  dziecka do przedszkola w rok szkolny 2021/2022.

Niezłożenie dokumentu skutkuje nieprzyjęciem dziecka.

13 - 16 kwietnia

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22 kwietnia                 

PROCEDURA   ODWOŁAWCZA

 

7.

 

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

8.

 

Sporządzenie uzasadnienia przyczyn odmowy przyjęcia kandydata.

 

do 5 dni od dnia otrzymania wniosku /odwołania

 

9.

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej

 

10.

Rozstrzygnięcie dyrektora placówki odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Postępowanie uzupełniające zostanie uruchomione tylko i wyłącznie w przypadku, gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

 

11.

Złożenie wniosku przyjęcia do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami (zaświadczeniami, oświadczeniami).

 

2 - 5 sierpnia
do godz. 15:00

 

 

12.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i spełnianie warunków oraz kryteriów przyjęć.

do 13 sierpnia

 

13.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 sierpnia

 

 

14.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zapisu i uczęszczania  dziecka do przedszkola w rok szkolnym 2021/2022. Potwierdzenie składają rodzice dzieci zakwalifikowanych.

 

16 - 20 sierpnia
do godz. 15:00

 

 

15.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

23 sierpnia

 

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr RGK.0007.14.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji
i dokumentów potwierdzających ich spełnianie:

 

Kryteria dodatkowe

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

Liczba punktów

 

 

1.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6-latek) lub kandydat w wieku powyżej 6 lat z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Oświadczenie rodzica o konieczności realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub pismo dyrektora szkoły odraczające rozpoczęcie obowiązku szkolonego  przez dziecko w danym roku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

 

30

2.

Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego).

 

10

3.

Kandydat, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub pozarolnicza działalność gospodarczą.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego).

 

3

4.

Kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Białe Błota

Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym w publicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Białe Błota

 

4

5.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej kwocie, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

Oświadczenie rodzica kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

1

6.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

Oświadczenie rodzica kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Iloraz kwoty, o której mowa art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz dochodu na osobę w rodzinie dziecka

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 

Dariusz Fundator

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane