W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.21.2021.KZP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *** Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.21.2021.KZP
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej , http://platformazakupowa/pn/bialeblota
rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Nr 3 złożoną przez

DROMAKS Piotr Myszkier, Ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz

z ceną brutto 1 255 176,26 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 26/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie 
z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/445810

UWAGA!!!

w dniu 26.04.2021 nastąpiła ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.21.2021.KZP

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1.                 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp".

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2.                 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Gminy Białe Błota.

3.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.           Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Cyprysowej 
w Łochowie – etap I – obejmuje przebudowę fragmentu drogi od ulicy Grabowej do ulicy Jałowcowej.

Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.2.           CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot: 

45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg. 

3.3.           Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ" lub „Specyfikacją". 

3.4.           Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w kosztorysie ofertowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane