W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIII/195/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr 9,poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Dz. U. Nr 188, poz. 1840 Dz. U. Nr 203, poz.1966)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy
uchwala , co następuje

§  1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w następującej wysokości:

 1. od gruntów: 
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2  powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,41 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych -  0,47 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

§  2

 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 2. Jako inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.
 3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wielkości pobranego podatku.

§  3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty i budynki lub ich części stanowiące własność Gminy Białe Błota i nie oddane w trwały zarząd zajęte na potrzeby prowadzenia przez Gminę Białe Błota statutowej działalności w zakresie kultury fizycznej, kultury, sportu i ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§  5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2004 r. i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego