W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XV/218/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ) art. 118 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 )
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy
uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a na kwotę

                                                                                            19 360 364,-zł
z tego :
   a) własne                                                                              7 735 277,-zł
   b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     4 003 698,-zł
   c) subwencje                                                                          6 988 639,-zł
   d) dotacje                                                                                632 750,-zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę                                                                                19 360 364,-zł
z tego :
   a) wydatki bieżące                                                                14 782 270,-zł
   w tym :
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           8 488 724,-zł
     -     dotacje                                                                            551 857,-zł
     -     wydatki na obsługę długu j.s.t.                                           764 000,-zł
     -     pozostałe wydatki bieżące                                               4 977 689,-zł
           w tym :
           -  rezerwa ogólna                                                             132 000,- zł

§ 2

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2004 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie                                                                                    1 995 839,- zł

§ 3

1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2004 r.
   a) rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych     1 995 839,- zł
   b) odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji                              764 000,- zł
   oraz na lata następne , zgodnie z załącznikiem Nr 3 a

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2004 rok wyniesie 14,26 % .

3. Prognozowaną kwotę długu narastająco na koniec 2004 roku i lata następne zawiera załącznik Nr 3 b .

§ 4

Ustala się inwestycje na rok 2004 na kwotę 4 578 094,- zł, stanowiące wycinek wieloletniego programu inwestycyjnego i ujętych w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na ogólną kwotę 242 750,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 70 500,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 6

Ustala się :
1.Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 632 750,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody budżetu państwa w kwocie 20 000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 7

Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 551 857,- zł
z tego :
a) podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      57 000,- zł
b) podmiotowa dla instytucji kultury                                                     352 037,- zł
c) przedmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora                                         finansów publicznych                                                                             5 200,- zł
d) przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  40 000,- zł
e) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                85 000,- zł
f) podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do                                                        sektora finansów publicznych                                                                 2 620,- zł
g) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej                                 10 000,- zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,- zł oraz wydatki określone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 140 000,- zł .

§ 9

Ustala się ogólną kwotę 139 884,- zł na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy , w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 10

Załącza się informację o stanie mienia komunalnego , zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 11

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
a) dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego wykonywania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
b) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych określonych w załączniku Nr 3 a,
c) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek podstawowy budżetu gminy,

2. Określa się maksymalną kwotę :
a) 800 000,- zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) 500 000,- zł  pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy .

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Gminy

Bronisław Balcerowski

Treść i załączniki w PDF

Powiadom znajomego