W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVI/227/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota statutów sołectw Gminy Białe Błota
na podstawie art.5a ust.2 w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568).
status uchwały obowiązująca


§1

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy  Białe  Błota. Konsultacje mogą dotyczyć uchwalenia nowego statutu lub wprowadzenia zmian w dotychczasowym statucie.

2. Celem  konsultacji  jest  zasięgnięcie  opinii  mieszkańców  w  sprawie projektu  statutu danego sołectwa.


§2

1. Konsultacje przeprowadza się osobno dla każdego sołectwa Gminy Białe Błota.

2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkałe na terenie sołectwa, którego projekt statutu poddawany jest pod konsultacje i które najpóźniej w dniu  przeprowadzania  konsultacji kończą  18 lat.


                                                   
§3

1. Konsultacje z  mieszkańcami Gminy  Białe Błota  zostaną przeprowadzone na Zebraniach zwołanych  w  tym  celu  przez  Wójta  Gminy  Białe  Błota.

2. Wójt  Gminy  Białe Błota zawiadomi  o  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia konsultacji co  najmniej na  14  dni przed wyznaczonym terminem  konsultacji poprzez  rozplakatowanie ogłoszenia  na:

1) tablicach  ogłoszeń  sołectwa   objętego  konsultacjami.
2) tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Białe  Błota.

3. Ogłoszenie  o  Zebraniu  powinno  zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji oraz informację, gdzie i kiedy można zapoznać  się z  projektem  statutu  lub  zmian  do  statutu  sołectwa.
2) miejsce, dzień  i  godzinę  rozpoczęcia  Zebrania.
3) przypomnienie o obowiązku posiadania na Zebraniu przez osoby uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach i obowiązku okazania Przewodniczącemu Zebrania dokumentu lub dokumentów, potwierdzających ich imię i nazwisko oraz  numer PESEL lub datę urodzenia.
4) pouczenie, że w przypadku nie posiadania na Zebraniu dokumentu potwierdzającego numer PESEL ani daty urodzenia albo powstania wątpliwości,czy osoba zgłaszająca zamiar wzięcia udziału w konsultacjach jest mieszkańcem sołectwa objętego konsultacjami, osoba taka powinna wykazać w inny sposób odpowiednio swoją datę urodzenia lub okoliczność bycia mieszkańcem sołectwa, uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacjach.

4. Wykazanie okoliczności,o których mowa w ust.3 pkt 4 może w szczególności polegać na potwierdzeniu tych okoliczności poprzez nie budzące wątpliwości, pisemne oświadczenie sołtysa jednostki pomocniczej objętej konsultacjami, pisemne oświadczenie innego mieszkańca sołectwa, co do którego istnieje pewność, iż jest mieszkańcem sołectwa objętego konsultacjami. Koniecznym jest jednak posiadanie przez osobę zgłaszającą zamiar wzięcia udziału w konsultacjach dokumentu potwierdzającego przynajmniej jej imię i nazwisko oraz okazanie go Przewodniczącemu Zebrania.

                                                                

 §4

1. Zebranie jest ważne , jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 20 osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

2. Jeżeli z przyczyn określonych w ust.1, Zebranie jest nieważne, Przewodniczący Zebrania zarządza odbycie następnego Zebrania po upływie 30 minut od rozpoczęcia pierwszego Zebrania , o którym ogłosił Wójt Gminy Białe Błota i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób, uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach, z tym zastrzeżeniem, że musi uczestniczyć w nim przynajmniej 1 osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

§5

1. Zebranie otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Zebrania, którym jest Wójt Gminy Białe Błota lub uprawniony przez niego przedstawiciel.

2. Przewodniczący Zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i umożliwia zadawanie pytań w sprawie konsultacji osobom uprawnionym do wzięcia w nich udziału.

3. Przewodniczący Zebrania lub osoba przez niego wskazana odpowiadają na pytania dotyczące  przedmiotu konsultacji.

4. Następnie Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję, informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie.

 

§6

1. Konsultacje przeprowadza się w formie głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki, zwykłą większością głosów.

2. Mieszkańcy, uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach udzielają odpowiedzi na pytanie odpowiednio: czy jestem za uchwaleniem przez Radę Gminy Białe Błota przedstawionego projektu statutu danego sołectwa lub za uchwaleniem przedstawionego projektu zmian do danego statutu. W pytaniu zostanie wymieniona nazwa danego sołectwa, którego dotyczą konsultacje.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Białe Błota.


                                                                 
§7

1. Z Zebrania sporządza się protokół, który w szczególności zawiera:

1) miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia Zebrania.
2) listę obecności , w której wymienia się Przewodniczącego , protokolanta.inne osoby, którym Wójt Gminy Białe Błota powierzył obsługę Zebrania oraz osoby przybyłe na zebranie, a uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach.
3) stwierdzenie w sprawie ważności Zebrania.
4) przedmiot Zebrania i zapisy w sprawie przebiegu dyskusji.
5) wyniki w przedmiocie głosowania.
6) podpis Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

2. Lista obecności w części dotyczącej osób uprawnionych do głosowania – konsultacji powinna zawierać ich:

1)nazwisko i imię,
2)adres zamieszkania,
3)numer PESEL lub datę urodzenia.


                                                               
§8

Wójt Gminy Białe Błota przedstawi wyniki przeprowadzonej konsultacji Radzie Gminy Białe Błota na pierwszej sesji po przeprowadzeniu konsultacji.

 

§9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.


§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego