W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVI/228/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na 2004 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002r. , Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. poz. 717, DZ.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz art. 4 ¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm., Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1401, Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719, Dz.U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143.
status uchwały obowiązująca

R a d a     G m i n y

uchwala, co  następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na2004 rok. Program powyższy został opracowany na podstawie diagnozy  stanu problemów  alkoholowych  na  terenie gminy.

 

I.

Z A D A N I E

ODPOWIEDZIALNY

ZA  REALIZACJĘ

 

1.    OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

 

 

 

a) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   po wyżej 4,5% przeznaczonych  do spożycia poza miejscem sprzedaży zgodnie z limitem.

Wójt  Gminy

 

b) Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad sprzedaży  tych  napojów.

 

Wójt  Gminy

 

c) Cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu                  

sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku

 

Wójt  Gminy

 

 2. PROWADZENIE  KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD HANDLU   NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI

 

ODPOWIEDZIALNY

ZA  REALIZACJĘ

 

a) Przestrzeganie warunków określonych działalności w zezwoleniu                                                        

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

 

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

 

c) Kontrola zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Policja

 

d) Czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie

 

Policja

 

e) Czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym

 

Policja

 

 

f) Czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych     

                                 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Policja

 

g) Czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł

 

Policja

 

h) Czy sklepy prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw

Policja

 

 

i) Czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych

 

 

Policja

 

3.   DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO   -   PROFILAKTYCZNA

                       

ODPOWIEDZIALNY

ZA  REALIZACJĘ

 

 

a) Realizacja programów  wychowawczo - profilaktycznych obejmujących w szkołach Podstawowych:  Białe  Błota, Łochowo,  Przyłęki

Dyrektor Szkoły

Pedagog szkolny

 

 

b) Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży  klas gimnazjalnych w szkołach Białe Błota  i  Łochowo

Dyrektor Szkoły

Pedagog szkolny

 

 

c) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej w Przyłękach (objęcie opieką uczniów z rodzin patologicznych stworzenie warunków do odrabiania prac domowych w szkole, rozwijanie zainteresowań, w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych

 

Dyrektor Szkoły

 

d) Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z grupą dzieci z rodzin (świetlica opiekuńczo-wychowawcza) przy  Zespole Szkół  w Łochowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

e) Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół (broszury, ulotki, kalendarze)                                                               

Dyrektorzy Szkół

GOPS

 

 

f) Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie poprzez działalność  świetlicy socjoterapeutycznej  w  Cielu  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

g)  Przyznanie i przekazanie środków finansowych dla Parafialnego Oddziału CARITAS w Białych Błotach na zatrudnienie Specjalistów do świetlicy

 

Wójt gminy

 

h)  Przekazanie środków finansowych dla Parafialnego Oddziału CARITAS na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń Klubu AA

 

 

Wójt gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH NAPOJE ALKOHOLOWE

 

ODPOWIEDZIALNY

ZA  REALIZACJĘ

 

a) Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin                                                 

GOPS

 

 

b) Współdziałanie z prokuraturą, policją poradnią  odwykową                                                                     

 

Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych

 

c) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów  merytoryczno-interwencyjnych osobami nadużywającymi napojów alkoholowych

 

GOPS

Gminna Komisja Rozw. Problemów

Alkoholowych

 

 

d) Kierowanie osób podejrzewanych o nałogowy                                   alkoholizm na badanie do Poradni Zdrowia Psychicznego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia

 

Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych

 

e) Wystąpienie do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych

 

 

f) Współudział w utrzymaniu telefonu dla ofiar przemocy  w  rodzinie „NIEBIESKA  LINA”

Urząd  Gminy

GOPS

 

 

g) Szkolenie nt. narkotyków, środków psychotropowych oraz doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania  w sytuacji zetknięcia się z tym problemem grup zawodowych pracujących  z  dziećmi (pedagogów  szkolnych, nauczycieli)

 

Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych

 

 

 

h) Przyznawanie dotacji organizacjom pozarządowym, kościołom prowadzącym działania profilaktyczne z zakresu Problemów profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii

Wójt Gminy

Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 2

 

Na podstawie powyższego harmonogramu działań na terenie Gminy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym i posiadaniem na ten cel kwoty 140 tys. zł. na podstawie uchwały budżetowej na rok 2004 dla Gminy Białe Błota przyjmuje się preliminarz wydatków, który określa się w następujący sposób:

 

 

ZADANIE

 

Termin realizacji

 

Kwota

PLAN  NA  2004  ROK

 

140.000,-

Opinie sądowo-psychiatryczne

I-XII

2.500,-

Realizacja programów profilaktycznych

w Szkołach  Podstawowych i Gimnazjach

I-XII

9.000,-

Dofinansowanie działań świetlicy Parafialnego Oddziału CARITAS

I-XII

8.500,-

Dofinansowanie Kosztów utrzymania

Pomieszczenia Grupy AA przy parafii W Białych Błotach            

I-XII

1.000,-

Dofinansowanie telefonu pogotowia dla

Ofiar przemocy w rodzinie

„Niebieska  Linia”

I-XII

600,-

Zakup materiałów edukacyjnych  dla  szkół

I-XII

1.000,-

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu

Komisji

I-XII

4.500,-

Szkolenie  Członków Komisji

I-XII

2.000,-

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

w Cielu i grupy terapeutycznej w Łochowie

 

I-XII

78.100,-

Działalność Punktu Konsultacyjnego

w Białych  Błotach

 

I-XII

7.800,-

Obozy letnie dla dzieci i młodzieży

z rodzin z  dysfunkcyjnych

I-XII

25.000,-

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Białe Błota.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia  i  podlega ogłoszeniu na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Bronisław Balcerowski

 
 
 

Powiadom znajomego