W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVI/231/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy
na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami : Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.34 ust.6, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1 pkt.7, art.70 ust. 2 i 4, art.72 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39).
status uchwały obowiązująca

Rada   Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyznać pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota, wymienionych poniżej w § 2 – najemcom tych lokali.
                                                         

§ 2

Wykaz budynków, stanowiących własność Gminy Białe Błota, w których pierwszeństwo w nabyciu lokali przyznaje się ich najemcom :

1. Łochowo, ul. Szosa Nakielska nr   9,
2. Łochowo, ul. Szosa Nakielska nr 14, 
3. Kruszyn Krajeński nr 26,
4. Kruszyn Krajeński nr 38,
5. Murowaniec nr 52,
6. Drzewce nr 15,
7. Lisi Ogon nr 56,
8. Białe Błota, ul.Betonowa nr 2,
9. Białe Błota, ul.Betonowa nr 4,
10. Białe Błota, ul.Betonowa nr 6.    


 §  3

1.Lokale mieszkalne, wymienione w § 2, sprzedawane są za gotówkę, płatną w całości lub w ratach spłacanych w okresie do dziesięciu lat.

2.Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w formie ratalnej obowiązują następujące zasady :

a) – pierwsza rata wynosi minimum 50 % ceny lokalu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy,
    - kolejne wpłaty roczne minimum 5 % ceny lokalu,
    - ostatnia wpłata – pozostała różnica do 100 %ceny lokalu,

b) umowna stawka oprocentowania pozostałej do spłaty należności , po uiszczeniu kwoty pierwszej raty,  o której mowa ust.2 lit.a wynosi 1 % rocznie,
c) raty wraz z oprocentowaniem, oprócz pierwszej raty,  płatne są z góry do 31 marca każdego roku,
d) wierzytelności gminy powstałe w wyniku ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu,
e) w przypadku nieterminowych spłat naliczone zostaną odsetki  jak przy zaległościach podatkowych.

 

§ 4

Wyrazić zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty, przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota, wymienionych w § 2 na rzecz najemców tych lokali w wys. 90 %  wartości lokalu, w terminie do 31 grudnia 2005 roku.

 

§  5

Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntowej nieruchomości wspólnej, jako prawa związanego z własnością lokalu.

§  6

Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego wynosi 20 % ceny udziału  w  nieruchomości  gruntowej.

 §  7

Jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia,  zbędzie lub wykorzysta go na inne cele niż jako lokal mieszkalny, bonifikata zastosowana przy sprzedaży lokalu podlega zwrotowi wraz z jej waloryzacją.
Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

 §  8

Traci moc Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2003 roku .

 §  9

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota .

§  10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy   

 

    Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego