W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVII/233/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz na podstawie art. 118 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166 , poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 19 , poz. 177)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Białe Błota.


§ 2

Gmina Białe Błota współpracuje z podmiotami wymienionymi w § 1 w szczególności w zakresie zadań własnych określonych w art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym .


§ 3

Zlecanie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 , poz. 873 ) i udzielenie dotacji następuje na zasadach określonych w tej ustawie.


§ 4

Środki pieniężne przeznaczone na dotacje na finansowanie celów publicznych związanych z realizacją zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych określone są na dany rok w uchwale budżetowej , a do czasu uchwalenia budżetu w projekcie uchwały budżetowej.


§ 5

Dotacje nie będą udzielane :

1)na refundację kosztów poniesionych przed złożeniem kompletnego wniosku o dotację ,
2)podmiotom , które nie rozliczyły się z gminą z dotychczasowych zobowiązań lub wykorzystały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem - przez okres 3 lat od dnia wymagalności zobowiązania.
 

§ 6

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku , ubiegające się o dotacje z budżetu gminy składają pisemne wnioski do Wójta Gminy w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy . W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zdecydować o przyjęciu wniosku złożonego po tym terminie.


§ 7

Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać :


1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację - pełna nazwa i adres podmiotu
2) określenie celu publicznego będącego przedmiotem dotacji - rodzaj zadania
3) wysokość oczekiwanego dofinansowania
4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji
6) oświadczenie wnioskodawcy , że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu  osiągnięcia zysku .


§ 8

Wójt Gminy przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego bierze pod uwagę w szczególności :


1) spełnienie warunków formalno-prawnych wniosku ,
2) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów publicznych ,
3) kwotę oczekiwanej dotacji ,
4) możliwość rzetelnego wykonania zadania przez podmiot wnioskujący ,
5) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych ,
6) analizę i ocenę wykonania poprzednich zadań danego podmiotu , uzyskanie efektów, spełnienie celów, rzetelność i terminowość realizacji oraz rozliczenie otrzymanych na ten  cel środków .


§ 9

1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy , która   
  zawiera w szczególności :


1) oznaczenie stron umowy ,
2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania ,
3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta ,
4) określenie wysokości dotacji , sposób i termin jej przekazania ,
5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego ,
6) sposób i terminy rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu w przypadku   
   wykorzystania jej niezgodnie z celem lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2.Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania.


§ 10

Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach w zależności od specyfiki wykonywanego zadania . Uruchomienie raty dotacji następuje pod warunkiem rozliczenia się z poprzedniej raty.


§ 11

Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym .


§ 12

1. Wójt Gminy sprawuje kontrolę poprzez osoby przez niego upoważnione i przyjmuje rozliczenie umów.

2. Kontrolujący jest uprawniony do :

1) żądania złożenia wyjaśnień , dokumentów i sprawozdań ,
2) przeprowadzenia oględzin rzeczy albo sposobu wykonania zadań.
 

§ 13


1. Ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji podmiot dotowany dokonuje w terminie 30 dni po upływie przewidzianego w umowie terminu realizacji zadania i nie później niż do 30 stycznia następnego roku .

2. Rozliczenie dotacji powinno zawierać:

1) zestawienie faktur, rachunków i list wynagrodzeń dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadań finansowanych z otrzymanej dotacji z budżetu gminy , zawierające :  
-numery i daty faktur , rachunków i list wynagrodzeń , nazwy podmiotów je wystawiających , rodzaj i kwoty wydatków , datę zapłaty,

2) sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania .

3. Podmiot dotowany przedstawia dokumenty finansowe , drugostronnie opisane oraz z adnotacją : ,, Finansowane z dotacji gminy Białe Błota ” , data ....i podpis ..... .

 

§ 14


1. Dotacje przyznane i nie wykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu 
   gminy.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają natychmiastowemu zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami , określonymi jak dla zaległości podatkowych , liczonymi od dnia otrzymania środków.


§ 15

W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenie wykaz  podmiotów , które ubiegały się i otrzymały dotację wraz z wysokością wnioskowanej , przyznanej i rozliczonej dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy .


§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/173/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.


§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota .


§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

   
Sporządziła : L.Krasulak


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski     

Powiadom znajomego