W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVII/234/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr 9,poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 110, poz. 1039 , Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200,poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz.1966)
status uchwały obowiązująca

W celu stworzenia warunków do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Białe Błota oraz zmniejszenia poziomu bezrobocia
    

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Na terenie Gminy Białe Błota zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części na których podatnik będący przedsiębiorcą utworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją. Zwolnienie z podatku obejmuje tylko nową inwestycję tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części na których wykonywana jest działalność w zakresie usług developerskich.
2. Zwolnienie przysługuje na okres:

1)2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy;
2)3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy;
3)4 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;
4)5 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy;

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia u podatnika będącego przedsiębiorcą, średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed oddaniem inwestycji do użytku, przy czym uwzględnia się tylko pracowników spełniających łącznie następujące warunki: zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zameldowanych na terenie Gminy Białe Błota, a podatnik będący przedsiębiorcą odprowadza od wynagrodzeń tych pracowników wymagane przepisami składki i podatki.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom i zasady zatrudnienia, o których mowa w ust. 3, na terenie Gminy Białe Błota zostaną utrzymane przez cały okres zwolnienia.

 

§ 2.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały, za wyjątkiem nieruchomości, które zostały nabyte w ramach procesu likwidacyjnego lub upadłościowego.
2. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 może również skorzystać podatnik będący przedsiębiorcą, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.


§ 3.

 Wyklucza się możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pomocy przekraczającej 100 tys. euro, o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.).


§ 4.

1. Zwolnienie od podatku przyznaje się na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, udokumentowany:
   - zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz REGON. 
2. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest przedłożenie przez podatnika będącego przedsiębiorcą, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.
3. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik będący przedsiębiorcą może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w § 1 ust. 2 przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekraczać 5 lat.


§ 5.

1. Do końca stycznia i lipca każdego roku kalendarzowego podatnik będący przedsiębiorcą, korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć organowi podatkowemu udokumentowane informacje dotyczące utrzymywania poziomu i zasad zatrudnienia, o których mowa w § 1 ust. 3, będących warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku.
2. O utracie warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy (Wójta Gminy Białe Błota) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. 
3. Podatnik będący przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik będący przedsiębiorcą, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5. Podatnik będący przedsiębiorcą, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.


§ 6. 


1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
2. Wykonanie uchwały w części dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości  nastąpi na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. z  2002 r. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.).

     
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Bronisław Balcerowski            

 

 


Sporządziła: B.Woźniak

 

 

 

 


UZASADNIENIE

Art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Ustawą wyznaczającą określone granice w tym zakresie jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, która w art. 7 ust. 3 umożliwia radzie gminy wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych, poza zwolnieniami określonymi tą ustawą.
Gmina jest istotnym ogniwem całego systemu w kształtowaniu poziomu ekonomicznego na swoim terenie. Ważnym elementem na rynku lokalnym jest przyspieszanie rozwoju gospodarczego oraz zmniejszanie poziomu bezrobocia, poprzez wspieranie przedsiębiorczości. Możliwość kształtowania polityki podatkowej o znaczeniu lokalnym jest jednym z instrumentów stymulujących warunki do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Białe Błota.
W zależności od istniejącej sytuacji na terenie działania gminy można regulować istotne sprawy publiczne poprzez właściwą politykę podatkowa.
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości jest częścią Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Białe Błota.
Podjęcie tej uchwały ma kluczowe znaczenie dla ogólnego klimatu inwestycyjnego w Gminie Białe Błota oraz stwarzania warunków  dla systematycznego zmniejszania poziomu bezrobocia. Wprowadzenie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów w Gminie, poprzez wprowadzenie czasowych zwolnień w podatku od nieruchomości, stworzy warunki dla jej rozwoju ekonomicznego oraz w przyszłości, po okresie działania zwolnienia spowoduje wzrost dochodów Gminy z tytułu podatków od nieruchomości i podatków dochodowych. Podjęcie tej uchwały nie spowoduje zmniejszenia dochodów określonych w bieżącym budżecie.


Przewodniczący      
Rady Gminy Białe Błota

Bronisław Balcerowski 

Powiadom znajomego