W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/268/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Andrzeja Malingowskiego
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Treść

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony dnia 18.08.2003 r. przez pana Andrzeja Malingowskiego pismem z dnia 17.08.2003 r. do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 110/5, położonej w m. Łochowice.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pan Andrzej Malingowski jako właściciel działki nr ew.: 110/5 położonej w m. Łochowice wniósł dnia 18.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 roku do wglądu publicznego projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się wprowadzeniu na terenie jego działki elementu komunikacji przejazdowej, tj. fragmentu drogi lokalnej oznaczonej symbolem 027 KL na odcinku od drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 036 KL do drogi powiatowej Bydgoszcz – Nakło oznaczonej symbolem 05 KP.

Uznano, że zarzut może być uwzględniony poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w projekcie planu.

Uwzględniając wniesiony zarzut  wyraźnie wyodrębniono w projekcie planu teren działki nr ew.: 110/5 wraz z indywidualnym dojazdem („sięgaczem”) do drogi powiatowej o symbolu 05 KP pozostawiając całą działkę 110/5 w konturze oznaczonym symbolem 36 MN/U – teren na cele zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. W wyniku tego fragment drogi lokalnej 027 KL nie będzie przebiegał przez działkę nr 110/5.

Zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w wyniku uwzględnienia zarzutu, w stosunku do terenu działiki nr ew.: 110/5 jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia zasadniczych założeń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 4 i 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym pozwalają na ustalenie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających ulice i drogi. Powinno to następować w miarę możliwości z wykorzystaniem terenów gminnych. W niniejszej sprawie stało się możliwe poprzez podjęcie uchwały o uwzględnieniu zarzutu pogodzenie interesu prywatnego z publicznym, zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r..

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

 Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło z dniem 02  do 22 lipca 2003 roku. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty, podjęto przedmiotową uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane