W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/269/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POL-ELEKTRA Sp. z o.o.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Treść

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POL-ELEKTRA Sp. z o.o. do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 120/15, położonej w m. Łochowice.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe sp. z o. o. „POL-ELEKTRA” jako właściciel działki nr ew.: 120/15 oraz przyszły nabywca działki sąsiedniej nr ew.: 120/16 położonych w m. Łochowice, gm. Białe Błota wniosło dnia 01.08.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 roku do wglądu publicznego projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się  nie ujawnieniu w projekcie planu działki nr ew.: 120/15 położonej w m. Łochowice. Działka przeznaczona była w obowiązującym do 31.12.2003 r.  miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota (uchwała nr XXII/144/93 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.06.1993 r. i ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 12, poz. 157 z 1993 r.)  pod tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o charakterze podstawowym i ponad podstawowym oraz z miejscami pracy w obiektach usługowych i produkcyjnych i oznaczonym symbolem A 1 MN.

W projekcie planu zagospodarowania teren działek 120/15 i 120/16 przeznaczono pod grunty rolne oznaczając ten teren symbolem 300 RP.

Ponieważ działki 120/15 i 120/16 przylegające do terenu działki 120/6 będącego własnością i miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa „POL-ELEKRTA” nie zostały wcześniej ujawnione i nie ujawniono zamiaru ich zagospodarowania na cele działalności gospodarczej w projekcie planu włączono je do rezerwy terenowej. Po ujawnieniu okoliczności zakupu terenu i zamiarów co do zagospodarowania jego na cele inwestycyjne uznano za zasadne zmienić w projekcie planu przeznaczenie terenu działek 120/15 i 120/16 położonych w Łochowicach na cele przemysłu (drobnej wytwórczości), składów, magazynów i rzemiosła podobnie jak terenu działki nr ew.: 120/6 i oznaczono wspólnym symbolem 298 P/S/UR.

Wprowadzając powyższą zmianę do projektu planu zagospodarowania uznano, że zarzut może być uwzględniony kierując się zasadą rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz zasadą pozyskania  inwestorów.Gminie z mocy art. 4 i 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przysługuje uprawnienie do określania w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów.

Zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do terenu działek nr ew.: 120/15 i 120/16 jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia zasadniczych założeń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. O zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu, bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne”.

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty, podjęto przedmiotową uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.                                                                             

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane