W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/270/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p.p. Alicję i Ryszarda Iżyckich
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Treść

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez p.p. Alicję i Ryszarda Iżyckich do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działek nr ew. 208/13, 208/14, położonych w m. Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Państwo Alicja i Ryszard Iżyccy jako właściciele działek 208/13 i 208/14 położonych w m. Łochowo wnieśli w dniu 06.08.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wyrażając sprzeciw w sprawie przebiegu ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 08 KZ po terenie ich własności – działek nr ew.: 208/13 i 208/14.

W trakcie analizowania zasadności postawionego zarzutu stwierdzono, że wieś Łochowo jak i sąsiednie wsie Łochowice i Lisi Ogon posiadają budowę pasmową. Infrastruktura drogowa w tych miejscowościach opiera się głównie na drodze powiatowej Bydgoszcz – Nakło, dlatego koniecznym jest projektować nowe trasy komunikacyjne, które odciążą tą drogę. Nowa trasa przelotowej – drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 08 KZ jest konieczna dla odciążenia ruchu w centrum m. Łochowo.

Jednakże uznano, że uda się zrealizować interes publiczny i uwzględnić jednocześnie interes prywatny składających zarzut.

Projekt techniczny drogi 08 KZ rozwiąże szczegółowo przebieg trasy bez naruszenia własności państwa Iżyckich.  Rozwiązania techniczne w postaci budowy obiektu inżynierskiego (np. wiaduktu, tunelu) umożliwią poprowadzenie drogi o symbolu 08 KZ poza terenem dziełek państwa Iżyckich. Postanowiono w projekcie planu pozostawić teren działek 208/13 i 208/14 w dotychczasowym użytkowaniu tj. mieszkalnictwo z dopuszczeniem usług.

Przedstawione w uchwale rozwiązanie zagospodarowania dla terenu działek nr ew.: 208/13 i 208/14 jest zgodne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia to zasadniczych założeń projektu planu.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 i 10, ust. 1, pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku gminie przysługuje uprawnienie do ustalenia w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia danego terenu w zależności od potrzeb.

Skoro minął 1 miesięczny termin dla rozpatrzenia zarzutu i jego uwzględnienia przez wójta,  Rada Gminy podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie uwzględnienia zarzutu.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 02 do 22 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.” Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto przedmiotową uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane