W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/271/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p.p. Anettę i Macieja Strzelewicz
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Treść

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez p.p. Anettę i Macieja Strzelewicz do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 208/16, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

Uzasadnienie

Państwo Anetta i Maciej Strzelewicz jako właściciele działki nr ew.: 208/16 położonej w m. Łochowo wnieśli w dniu 22.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wyrażając sprzeciw w sprawie przebiegu ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 08 KZ po terenie ich własności –  części działki nr ew.: 208/16.

W trakcie analizowania słuszności postawionego zarzutu stwierdzono, że wieś Łochowo jak i sąsiednie wsie Łochowice i Lisi Ogon posiadają budowę pasmową. Infrastruktura drogowa w tych miejscowościach opiera się głównie na drodze powiatowej Bydgoszcz – Nakło, dlatego koniecznym jest projektować nowe trasy komunikacyjne, które odciążą tą drogę. Nowa trasa przelotowej – drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 08 KZ jest konieczna dla odciążenia ruchu w centrum m. Łochowo.  Pomimo tego uznano, że możliwym jest uwzględnieniu zarzutu i pogodzenie w ten sposób interesu prywatnego i publicznego. Realizacja drogi oznaczonej symbolem 08 KZ została zapoczątkowana poprzez wyznaczanie rezerw terenów na wielu odcinkach planowanej drogi. Projekt techniczny drogi 08 KZ rozwiąże szczegółowo przebieg trasy bez naruszenia własności państwa Strzelewicz.

Rozwiązanie techniczne przy budowie drogi 08 KZ wyeliminuje naruszenie własności państwa Strzelewicz przez zawężenie pasa drogowego drogi 08 KZ (zmniejszenie szerokości pobocza drogi o ok. 2 m).

 Dlatego  postanowiono w projekcie planu pozostawić teren działki 208/16 w dotychczasowym użytkowaniu tj. mieszkalnictwo  z dopuszczeniem usług i uwzględnić zarzut.

Pozostawienie dotychczasowego zagospodarowania działki nr ew.: 208/16 jest zgodne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia to zasadniczych założeń projektu planu.

Zgodnie z art.. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku gminie przysługuje prawo do ustalenia w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów oraz wyznaczania ulic i dróg. Powinno to następować w miarę możliwości bez naruszenia własności osób trzecich, co należało odzwierciedlić w niniejszej uchwale.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 02 do 22  lipca 2003 roku. 

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27.marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła  życie w dniu 11.lipca 2003 roku.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o uwzględnieniu  zarzutu.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane