W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/274/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Marcina Koprowskiego
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez pana Marcina Koprowskiego do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon dotyczący terenu działki nr ew. 313/15, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 


 

Uzasadnienie

 

Pan Marcin Koprowski jako właściciel działki nr ew.: 313/15 w m. Łochowo wniósł dnia 29.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon nie zgadzając się na poprowadzenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 00373 KD tylko przez teren działki nr 313/15.  Zasugerował, aby drogę tę przesunąć do granicy z działką sąsiednią nr ew.: 313/14 i przeprowadzić ją zabierając solidarnie po połowie z działek 313/14 i 313/15.

Po zbadaniu zasadności zarzutu p. Koprowskiego w projekcie planu uznano za zasadne zmienić nieznacznie przebieg trasy drogi o symbnolu 0373 KD, uwzględniając wniesiony zarzut.

Wprowadzenie powyższej zmiany w planie poprzez korektę przebiegu trasy drogi 0373 KDL na granice działek nr 313/14 i 313/15 jest zgodne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia to zasadniczych założeń projektu planu.  Przesunięcie drogi na projekcie planu skutkuje ingerencją w działkę stanowiącą własność Koprowskiej Emilii i Koprowskiego Piotra i na skutek tego zmiana planu wymaga wyłożenia jego części, w zakresie zmiany, do wglądu publicznego z jednoczesnym zawiadomieniem zainteresowanych o wyłożeniu planu.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w art. 4. ust.1. stanowi że ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy, a w art. 10, ust. 1 stanowi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, m.in. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny. Na mocy art. 10, ust.1, pkt 2 Gmina jest władna ustalać linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Rozstrzygnięcie zarzutu w sposób przedstawiony w uchwale stanowi pogodzenie interesu publicznego Gminy z interesem prywatnym właściciela gruntu.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na mocy w/w przepisu podjęto przedmiotową uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego