W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/276/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Wiesławę Tomicką
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez panią Wiesławę Tomicką do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 645/3, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 


Uzasadnienie

 

 

Pani Wiesława Tomicka będąc właścicielką działki nr ew.: 645/3 położonej w m. Łochowo wniosła dnia 04.08.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się ustaleniu nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi oznaczonej symbolem 08 KZ w odległości 25 m od tej drogi. Podyktowane to było próbą zwiększenia odległości linii zabudowy od lasu na działce sąsiedniej.

Uwzględniając wniesiony zarzut przeniesiono w projekcie planu linie zabudowy od ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 08 KZ na granicę z działką nr  26/4LP. Usytuowanie budynków uwzględniać będzie odległość od linii lasu na podstawie przepisów szczególnych na etapie sporządzania projektu budowlanego. Rozstrzygnięcie zarzutu w sposób przedstawiony w uchwale stanowi pogodzenie interesu publicznego Gminy z interesem prywatnym właściciela gruntu. Uwzględniając zarzut gmina działała na podstawie przysługującego jej władztwa planistycznego określonego w art. 4 ust. 1 i art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku,.

Pozostałe warunki zabudowy działki nr ew.: 645/3 pozostają bez zmian i wynikają z innych ustaleń projektu planu oraz z postanowień Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych związanych z ta ustawą: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75, poz, 690). Warunki te nie były przedmiotem zarzutu.

Uwzględnienie zarzutu nie zmienia podstawowych postanowień projektu planu oraz jest spójne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.   Zmiana nie skutkuje koniecznością ponownego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

Powiadom znajomego