W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/279/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p.p. Henrykę i Edwarda Bryś
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony dnia 29.07.2003 r. przez p.p. Henrykę i Edwarda Bryś pismem z dnia 25.07.2003 r. do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice,  Łochowo, Lisi Ogon dotyczący terenu działki nr ew. 148/1, położonej w m. Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Bronisław Balcerowski     

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

Państwo Henryka i Edward Bryś jako właściciele terenu działki nr ew.: 148/1 wnieśli dnia 29.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się przeprowadzeniu po terenie ich własności komunikacji drogowej w postaci drogi lokalnej oznaczonej symbolem 061 KL zgłaszając ponadto roszczenie odszkodowawcze polegające na zamianie terenu zajętego pod drogę na teren ekwiwalentny.

Analizując zasadność zarzutu i możliwość jego uwzględnienia w projekcie planu stwierdzono że :

1)       droga lokalna oznaczona symbolem 061 KL będzie obsługiwać, jako droga publiczna, 40 działek budowlanych i została zaprojektowana po osi własności działek o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m i takie usytuowanie umożliwi właściwą obsługę komunikacyjną terenu,

2)       do czasu podziału działki 148/1, teren może pozostawać w dotychczasowym użytkowaniu,

3)       odszkodowanie będzie można wypłacić po podziale działki na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543, z późn. zm.)

Na mocy art. 10, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gmina jest władna ustalać linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.   W niniejszej sprawie władztwo planistyczne przysługujące Gminie na mocy art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie zostało nadużyte. Mianowicie, dla 40 działek, których sugerowane linie podziału umieszczono w projekcie planu, musi być przewidziany dostęp do drogi.  Zgodnie z art. 93, ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziały działek mogą być dokonywane , jeśli projektowane do wydzielenia działki mają dostęp do drogi publicznej. W związku z tym, w projekcie planu należało przewidzieć drogę 061 KL obsługującą działki budowlane.

Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu objętego zarzutem jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

                               

                                             

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Bronisław Balcerowski

 

 

Powiadom znajomego