W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/281/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p.p. Marię, Mieczysława i Józefa Kuczyńskich
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony przez p.p. Marię, Mieczysława i Józefa Kuczyńskich do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działek nr ew. 251, 251a, 253, 352, położonych w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Maria, Mieczysław i Józef Kuczyńscy jako współwłaściciele terenu działek nr ew.: 251, 251a, 253 i 352 położonych w m. Łochowo wnieśli w dniu 04.08.2003 r. zarzut do wyłożonego od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon.

Wnoszący zarzut nie akceptują ustalonej szerokości 20 m dla pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonej symbolem 04 KP znajdującej się na wysokości ich własności, gdyż powoduje to zajęcie dodatkowo pasa szerokości 6 m na ich własności.

Ustalono jednak, że faktyczna szerokość pasa drogowego drogi powiatowej o symbolu 04 KP na wysokości własności p.p. Kuczyńskich wynosi 15 m, a nie 20 m jak to mylnie wnoszący zarzut odczytał  w trakcie zapoznawania się z projektem planu. Wynika to bezspornie z rysunku planu.

Ustalona linia rozgraniczająca przy własności p.p. Kuczyńskich nie narusza ich własności, co do działek nr ew.: 251, 253 i 352. Natomiast działka nr ew.: 251a w całości została włączona do terenu skrzyżowania drogi powiatowej 04 KP z drogą gminną oznaczoną symbolem 0296 KL z przeznaczeniem na poprawę warunków geometrycznych tego skrzyżowania wykonanego w kącie ostrym. Chodzi o stworzenie możliwości poszerzenia  skrzyżowania i poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów.

Drogi publiczne, a taką jest droga powiatowa 04 KP są zadaniami celu publicznego.

Za uzasadnieniem prawnym odrzucenia zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawia dodatkowo:

Zgodnie z art. 64 Konstytucji RP z dnia 02.kwietnia 1992 roku (Dz. U. Z Dnia  16.lipca 1997r.) „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia... Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”. Ten przepis chroni prawo własności.

Zgodnie z  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. W planie ustala się w zależności od potrzeb linie rozgraniczające, ulice, place oraz drogi publiczne. W niniejszej sprawie władztwo planistyczne przysługujące gminie na podstawie art. 4 ust. 1 w/w ustawy nie zostało nadużyte. Przedstawione wyżej okoliczności faktyczne, przemawiają za usytuowaniem drogi 07 KZ w sposób przedstawiony w projekcie planu.

 

Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do wnioskowanego terenu w Łochowie jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut. Interes publiczny nie mógł być zaspokojony w tej sprawie tylko z wykorzystaniem trenów gminnych. 

Ewentualne roszczenia odszkodowawcze co do zadość uczynienia do ograniczeń wprowadzonych na terenie własności i spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje art.36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Będą one mogły być dochodzone po uchwaleniu planu.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 02 do 22 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto tą uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

Powiadom znajomego