W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/282/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Alicję i Benedykta Piasek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez p.p. Alicję i Benedykta Piasek do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 282/5, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                    Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

Państwo Alicja i Benedykt Piasek dnia 01.08.2003 r. jako właściciele działki nr ew.: 282/5 położonej w m. Łochowo wnieśli zarzut do wyłożonego do wglądu publicznego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon. W złożonym zarzucie domagali się wprowadzenia w terenie, w którym leży ich własność oznaczonym symbolem  381 MN/U funkcji zabudowy zwartej. W uzasadnieniu podając, że taki typ zabudowy istnieje tam od blisko 100 lat.

Działka nr 282/5 położona w centrum wsi Łochowo, w sąsiedztwie obiektów usługowych (handel, gastronomia) przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.

Dokładna analiza istniejącej zabudowy wykazała, że na wskazanym terenie istnieją symptomy zabudowy zwartej.

W związku z powyższym stwierdzeniem uznano za możliwe dopuszczenie na obszarze oznaczonym symbolem 381 MN/U formy zabudowy zwartej, uwzględniając wniesiony zarzut.

W tekście projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon w § 9, ust. 4 punkt 14 zostanie wprowadzony zapis: „w terenie oznaczonym symbolem 381 MN/U dopuszcza się zabudowę zwartą na zasadach określonych w przepisach szczególnych”.

Zastosowane rozwiązanie zagospodarowania wnioskowanego terenu zgodne z oczekiwaniem składających zarzut jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. i nie zmienia zasadniczych założeń projektu planu.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w art. 4. ust.1. stanowi że ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy, a w art. 10, ust. 1 pkt 6 stanowi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się lokalne warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.   W niniejszej sprawie należało zachować dotychczasowe przeznaczenie i funkcję terenu. Rozstrzygnięcie w uchwale stanowi przejaw pogodzenia interesu publicznego z interesem prywatnym składających zarzut, a zastosowane rozwiązanie jedynie rozszerza funkcje o  możliwość wprowadzenia zabudowy zwartej.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            

                                                                              Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego