W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/283/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Krzysztofa Filipek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony przez pana Krzysztofa Filipek do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon dotyczący terenu działki nr 537, położonej w m. Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Filipek jako właściciel działki nr ew.: 537 położonej w m. Łochowo w dniu 29,07.2003 r. złożył  zarzut do wyłożonego do wglądu publicznego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon. W zarzucie wyraził sprzeciw dotyczący poszerzenia pasa drogowego dróg lokalnych oznaczonych symbolami 0171 KL   i    0172 KL kosztem powierzchni jego działki.

Odrzucenie zarzutu uzasadniają w szczególności następujące okoliczności:

1)       poszerzenie istniejących dróg lokalnych oznaczonych symbolami 0171 Kl i 0172 KL jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenów zabudowy mieszkaniowej. Drogi są przewidziane do uzbrojenia infrastrukturą techniczną (wodociąg, kanalizacją, gaz, zasilanie energetyczne). Szerokość przedmiotowych dróg w liniach rozgraniczających reguluje  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w § 7 rozporządzenia (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.); dla dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 0171 KL i 0172 KL minimalna szerokość pasa drogowego dla drogi dojazdowej w układzie jednojezdniowym w liniach rozgraniczających wynosi  10,0m.

2)       obecne drogi przy ul. Klonowej i Storczykowej w m. Łochowo, przy których położona jest działka nr 537 posiadają linię rozgraniczającą od 6,0 – 8,0 m, co nie wystarcza do prawidłowego funkcjonowania drogi, jednak do czasu realizacji poszerzenia tych dróg, teren działki nr 537 pozostanie bez zmian w użytkowaniu dotychczasowego właściciela.

Na mocy art. 10, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gmina jest władna ustalać linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

W niniejszej sprawie Gmina nie nadużyła władztwa planistycznego przysługującego jej na mocy art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu należało szerokość dróg dostosować do obowiązujących przepisów. Wynikało to również z konieczności zapewnienia odpowiedniej szerokości dla umiejscowienia niezbędnej infrastruktury technicznej. Zgodnie z art.10, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w planie określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i linie rozgraniczające tej infrastruktury.

Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu objętego zarzutem jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut. Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o odrzuceniu zarzutu.             

                                                       

 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                             Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego