W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/284/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Bożenę i Stefana Bartczak
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony przez p.p. Bożenę i Stefana Bartczak do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr 162/3, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Państwo Bożena i Stefan Bartczak jako właściciele działki nr ew.: 162/3 położonej w m. Łochowo wnieśli w dniu 23.07.2003 r. zarzut do wyłożonego do wglądu publicznego w okresoe od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon. W zarzucie wnoszący sprzeciwili się usytuowaniu w projekcie planu stacji transformatorowej na ich działce nr ew.: 162/3 położonej w m. Łochowo

Przy rozpatrzeniu zarzutu ustalono, że w  projekcie planu zagospodarowania przestrzennego projektowana stacja transformatorowa w projekcie planu usytuowana jest na terenie działki nr ew.: 162/3. Lokalizacja stacji transformatorowej wynika z opracowań branżowych - energetycznych do projektu planu, ideogramów uzbrojenia opracowanych na potrzeby planu i stosownych uzgodnień z Zakładem Energetycznym jako gestorem sieci energetycznej.

Stacja transformatorowa usytuowana jest na skraju działki między linią rozgraniczającą ulicę, a linią zabudowy działki nr ew.: 162/3.

Teren działki nr ewid. 162/3 przeznaczony jest na cele zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych z możliwością podziału na 6 lub 7 działek budowlanych.

Dla 6 – 7 działek zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zasilanie energetyczne wymaga wyposażenia w stację transformatorową, która jest niezbędnym elementem infrastruktury technicznej koniecznym do realizacji celu publicznego.

Stacja transformatorowa zajmuje teren ok. 20 m2 i  jest lokalizowana w granicach linii rozgraniczającej drogę i linię zabudowy, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z zabudową działek sąsiednich.

Za odrzuceniem zarzutu przemawiają także poniższe argumenty.

Z mocy art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gminie przysługuje władztwo planistyczne. Oznacza to, że o ile nie jest ono nadużywane, to zasługuje na aprobatę. Naruszenie interesu prawnego jest przesłanką do uwzględnienia zarzutu, gdy związane jest z jednoczesnym naruszeniem obiektywnego porządku prawnego (normy prawa materialnego lub procesowego) przy projektowaniu planu, a takie usytuowanie projektowanej stacji nie narusza tych norm. Przy projektowaniu tego planu należało uwzględnić stanowisko Zakładu energetycznego w Bydgoszczy jako zarządcy sieci energetycznej na terenie gminy Białe Błota. Wynika to z przepisu art. 18 ust.2 pkt.4 lit.”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: wójt gminy uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu, z: [-] organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów szczególnych”. Zgodnie z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U.  z dnia 16 lipca 1997 r.) „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ... Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności” Ten przepis chroni prawo własności. Prawo to można ograniczyć tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo). Wartością wyżej chronioną (art. 21 Konstytucji RP) jest interes publiczny („cele publiczne”). Zważywszy na to, że stacja transformatorowa, która jest elementem sieci energetycznej to niewątpliwie element infrastruktury  konieczny dla obsługi mieszkańców, a gmina może w planie zagospodarowania przestrzennego w zależności od potrzeb ustalać tereny pod infrastrukturę techniczną (art. 10, ust. 1, pkt 5), uznano za słuszne przyjąć koncepcję lokalizacji stacji transformatorowej na działce nr ew.: 162/3 w m. Łochowo jako właściwą i odrzucić zarzut.

Pogodzenie w tym przypadku dwóch interesów, interesu prywatnego Państwa Bożeny i Stefana Bartczak w sposób uwzględniający oczekiwania określone w zarzucie oraz interesu publicznego polegającego na lokalizacji stacji transformatorowej było niemożliwe.      Przeznaczenie na lokalizację stacji transformatorowej terenu przy projektowanej drodze stanowi próbę rozwiązania problemu w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli działek sąsiednich.

Chociaż niewątpliwie skarżący mają interes prawny w kwestionowaniu założeń projektu planu, jednak wobec konieczności uwzględnienia wytycznych otrzymanych przy uzgadnianiu projektu planu w zakresie zasilania energetycznego i przepisów prawnych przytoczonych wyżej należało zarzut odrzucić.

Przyjęte w projekcie planu zagospodarowania rozwiazanie jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego