W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/287/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez. Annę Malach, Daniela Cichockiego i Władysława Szkopiak
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

  

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uwzględnić zarzut wniesiony przez p.p. Annę Malach, Daniela Cichockiego i Władysława Szkopiak do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działek nr ew. 135/3, 135/4 i 135/21, położonych w m. Lisi Ogon.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Bronisław Balcerowski   

 

 


 

 

Uzasadnienie

 

Państwo Anna Malach, Daniel Cichocki i Władysław Szkopiak jako właściciele odpowiednio działek nr 135/3, 135/4 i 135/21 położonych w m. Lisi Ogon wnieśli zarzut do wyłożonego do wglądu publicznego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się przedłużeniu drogi oznaczonej symbolem 0248 KL przez teren swoich działek do obszaru sąsiedniego przeznaczonego na zieleń publiczną

Analizując zasadność zarzutu i możliwość jego uwzględnienia w projekcie planu stwierdzono że :

1)        projektowany przebieg drogi oznaczonej symbolem 0248 KL zmieniono nie przedłużając jej przebiegu poza istniejący dotychczas zrealizowany już kształt, zachowując ją jako ulicę nieprzelotową,

2)        droga oznaczona symbolem 0248 KL zakończona została jako droga nieprzelotowa placem manewrowym (zawrotką) i w zasadniczy sposób nie komplikuje to docelowo przyjętego rozwiązania komunikacyjnego.

Rozstrzygnięcie zarzutu w sposób przedstawiony w uchwale stanowi pogodzenie interesu publicznego Gminy z interesem prywatnym właściciela gruntu. Osiągnięcie zamierzeń planu było możliwe przy uwzględnieniu oczekiwań zainteresowanej osoby.

Uwzględnienie zarzutu nie zmienia podstawowych postanowień projektu planu oraz jest spójne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.   Zmiana skutkuje koniecznością ponownego wyłożenia, obejmującego zmianę fragmentu projektu planu, do wglądu publicznego z powiadomieniem właścicieli gruntów. Na mocy art. 10, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gmina jest władna ustalać linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o uwzględnieniu zarzutu.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego