W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/285/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Jana Zdeb
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony przez pana Jana Zdeb do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 174/3, położonej w m.Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pan Jan Zdeb jako właściciel działki nr ew.: 174/3 położonej w m. Łochowo wniósłi dnia 10.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się  przeprowadzeniu po terenie jego własności komunikacji drogowej w postaci drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 07 KZ. Zgłosił też roszczenie odszkodowawcze polegające na zamianie terenu zajętego pod drogę na teren ekwiwalentny.

W uzasadnieniu odrzucenia zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przytacza się następujące argumenty:

1)       droga zbiorcza oznaczona symbolem 07 KZ jest drogą odciążającą ruch komunikacyjny z istniejącej drogi powiatowej Bydgoszcz – Nakło oznaczonej symbolem 04 KP, przebieg tej drogi jest optymalnym i  ustalonym po trasie ul. Leszczynowej w m. Łochowo,

2)       droga powiatowa oznaczona symbolem  04 KP, ze względu na jej nienormatywny przekrój techniczny wymaga przy kształtowaniu ładu przestrzennego w m.Łochowo, zaprojektowania dla zwiększającej się liczby mieszkańców (na prognozę 15 ÷ 20 tysięcy) równoległego w stosunku do niej dodatkowego układu ulicy zbiorczej o symbolu 07 KZ, która przejmie podstawowy ruch uliczny z drogi powiatowej i z terenu okolicznych osiedli mieszkalnictwa jednorodzinnego miejscowości Łochowice, Łochowo i Lisi Ogon,

3)       intensywny rozwój miejscowości Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon wymusza wprowadzanie perspektywicznie nowych rozwiązań komunikacyjnych,

4)       do czasu postępowania rozgraniczającego drogę, teren działki pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu jako grunty rolne,

5)       sprawa odszkodowania za grunt przeznaczony na cele publiczne jest wtórnym wynikiem przeprowadzonego postępowania rozgraniczającego wykonanego na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Za uzasadnieniem  odrzucenia zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawia dodatkowo:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. W planie ustala się w zależności od potrzeb linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne. W niniejszej sprawie władztwo planistyczne przysługujące gminie na podstawie art. 4 ust.  1 w/w ustawy nie zostało nadużyte. Przedstawione wyżej okoliczności faktyczne przemawiają za usytuowaniem drogi 07 KZ w sposób przedstawiony w projekcie planu.

Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do wnioskowanego terenu działki nr 174/3 w Łochowie jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego też postanowiono odrzucić wniesiony zarzut.

 

Interes publiczny nie mógł być zaspokojony w tej sprawie tylko z wykorzystaniem trenów gminnych.  

Ewentualne roszczenia odszkodowawcze co do zadość uczynienia do ograniczeń wprowadzonych na terenie własności i spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje art.36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i nie są one rozsztrzygane na etapie rozpatrywania zarzutu.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 02 do 22 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto tą uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

Powiadom znajomego