W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/288/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo , Lisi Ogon wniesionego przez p.p. Ewę i Stanisława Baran
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

 

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony dnia przez p.p. Ewę i Stanisława Baran do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo , Lisi Ogon  dotyczący terenu działki nr ew. 42/14, położonej w m. Lisi Ogon, gmina Białe Błota.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Bronisław Balcerowski   

 

 


Uzasadnienie

Państwo Ewa i Stanisław Baran jako właściciele działki nr ew.: 42/14 położonej w m. Lisi Ogon wnieśli dnia 07.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się przeprowadzeniu po terenie ich własności komunikacji drogowej w postaci drogi lokalnej oznaczonej symbolem 07 KZ. Ponadto zgłasili roszczenie odszkodowawcze polegające na zamianie terenu zajętego pod drogę na teren ekwiwalentny.

Analizując zasadność zarzutu i możliwość jego uwzględnienia w projekcie planu stwierdzono że :

1)       droga zbiorcza oznaczona symbolem 07 KZ jest drogą odciążającą ruch komunikacyjny z istniejącej drogi powiatowej Bydgoszcz – Nakło oznaczonej symbolem 04 KP, przebieg tej drogi jest optymalnym i  ustalonym po trasie ul. Leszczynowej w m. Łochowo i inny przebieg na działce 42/14 uniemożliwiał  by utrzymanie właściwych parametrów  drogi, zróżnicowanie trenów przyległych do projektowanej drogi 07 KZ powoduje, że przebieg tej drogi na innych terenach tj. sąsiednich do działki 42/14  wymagał by wielokrotnie wyższych nakładów finansowych.

2)       droga powiatowa oznaczona symbolem  04 KP, ze względu na jej nienormatywny przekrój techniczny wymaga, przy kształtowaniu ładu przestrzennego w m. Łochowo, zaprojektowania dla zwiększającej się liczby mieszkańców (na 15 ÷ 20 tysięcy) równoległego w stosunku do istniejącej drogi dodatkowego układu ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 07 KZ, która przejmie podstawowy ruch uliczny z drogi powiatowej i z terenu okolicznych osiedli mieszkalnictwa jednorodzinnego miejscowości Łochowice, Łochowo i Lisi Ogon, intensywny rozwój miejscowości Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon wymusza wprowadzanie perspektywicznie nowych dróg odciążających drogi istniejące,

3)       do czasu podziału geodezyjnego teren działki może pozostawać w dotychczasowym użytkowaniu jako grunty rolne.

Na mocy art. 10, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gmina jest władna ustalać linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi. W omawianym fragmencie projektu planu nie ma możliwości innego poprowadzenia projektowanej drogi 07 KZ . Zapewnienie prawidłowej komunikacji z wykorzystaniem jedynie gruntów Gminnych nie jest możliwe.

Na mocy art.4, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gminie przysługuje władztwo planistyczne. W niniejszej sprawie to władztwo nie zostało nadużyte. Interes publiczny przemawia za rozwiązaniem przedstawionym na projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, że działka 42/14 ma dużą powierzchnie, projektowana droga zajmuje tylko jej część. Na pozostałej części zabudowa będzie możliwa. W niniejszej sprawie to władztwo nie zostało nadużyte. Interes publiczny przemawia za rozwiązaniem przedstawionym na projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zastosowane w projekcie planu rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do wnioskowanego terenu jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut. Roszczenia odszkodowawcze nie są rozpatrywane na etapie rozstrzygania zarzutu. 

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie na mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 roku. Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 2 do 22 lipca 2003 r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego