W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIX/289/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Czesławę Długosiewicz
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)
status uchwały obowiązująca

Uchwała Nr z dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Rada Gminy Białe Błota

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony przez p. Czesławę Długosiewicz do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działek nr ew.: 248b i 158/3, położonych w m. Łochowo.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Bronisław Balcerowski   

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pani Czesława Długosiewicz jako właścicielka terenu działek nr ew.: 248b i 158/3 położonych w m. Łochowo wniosła dnia 30.07.2003 r. zarzut do wyłożonego w okresie od 02 do 22 lipca 2003 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon sprzeciwiając się przeprowadzeniu po terenie działki nr ew.: 248b w Łochowie komunikacji drogowej w postaci drogi lokalnej oznaczonej symbolem 0292 KL, a w stosunku do działki nr ew.: 158/3 zgłaszając roszczenie odszkodowawcze polegające na zamianie tej działki zajętej pod drogę na teren ekwiwalentny.

Odrzucenie zarzutu uzasadniają w szczególności następujące okoliczności:

1)       projektowana droga lokalna oznaczona symbolem 0292 KL  przebiega równolegle do drogi powiatowej i obsługuje jako droga publiczna dużą ilość działek budowlanych, droga ta została na większym odcinku swojego przebiegu już wydzielona w terenie i funkcjonuje. Zmiana jej przebiegu na odcinku działki nr ew.: 248b wiązała by się ze znacznymi kosztami i wywołałaby szereg konfliktów na terenach przyległych nieruchomości. Ekonomicznie koszt przełożenia drogi o symbolu 0292 KL wielokrotnie przewyższa wartość odszkodowania za przebieg drogi przez działkę 248b w założonej lokalizacji,

2)       działka nr ew.: 158/3 położona w m. Łochowo jest działką wąską szerokości ok. 12 m i długości ok. 400 m. Projektując tereny zurbanizowane na tej działce ze względu na jej kształt i usytuowanie w stosunku do innych nieruchomości zaprojektowano utworzenie działek budowlanych z części tej działki w połączeniu z działką sąsiednią. Zaproponowany układ przestrzenny do tego terenu jest propozycją alternatywną do ostatecznego rozstrzygnięcia na etapie podziałów geodezyjnych własności.

3)       przez pozostałą część terenu działki nr ew.: 158/3 przebiegają projektowane drogi: droga zbiorcza oznaczona symbolem 08 KZ i droga lokalna oznaczona symbolem 072 KL, których przebieg w tym miejscu jest konieczny dla obsługi zaprojektowanych działek budowlanych.

4)       do czasu postępowania rozgraniczającego, teren własności wnoszącej zarzut pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,

5)       odszkodowanie za grunty przeznaczone na cele publiczne (drogi) będzie wtórnym wynikiem przeprowadzonego postępowania rozgraniczającego wykonanego na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest rozpatrywane na etapie rozstrzygania o zarzucie.

W uzasadnieniu prawnym odrzucenia zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały należy przytoczyć dodatkowo:

 

Zgodnie z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U.  z dnia 16 lipca 1997 r.) „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ... Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności” Ten przepis chroni prawo własności.

Władztwo planistyczne przysługujące gminie z mocy art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.  Nie zostało w niniejszej sprawie nadużyte. Mianowicie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2  i 7 w planie w zależności od potrzeb ustala się linie rozgraniczające, ulice, drogi publiczne oraz zasady i warunki podziału  terenów na działki budowlane. Funkcjonowanie faktycznie od lat drogi o symbolu 0292 KL przesądziło o jej ujęciu w projekcie planu. Natomiast droga 072 KL niezbędna jest do obsługi działek budowlanych, które powstaną w wyniku podziału a w projekcie planu wprowadzono sugerowane linie ich podziału. Powyższe argumenty przemawiają za uwzględnieniem przede wszystkim interesu publicznego, lecz niewątpliwie uczyniono to z wyważeniem, uwzględniając częściowo interes prywatny, tj możliwość korzystania i podziału działki nr 158/3.

Prawo to można ograniczyć tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo). Wartością wyżej chronioną (art. 21 Konstytucji RP) jest interes publiczny („cele publiczne”).

Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do wnioskowanego terenu działek nr ew.: 248b i 158/3 jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut.

Roszczenia odszkodowawcze co do zadość uczynienia do ograniczeń wprowadzonych na terenie własności i spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje art.36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i nie są one rozpatrywane na tym etapie tj. przed uchwaleniem planu.

Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło od 02 do 22 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.

Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty podjęto tą uchwałę o odrzuceniu zarzutu.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

Powiadom znajomego