W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXIII/328/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2005
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zmianami: z 2002 r. nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966,. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,)
status uchwały obowiązująca

 

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psa w wysokości 10,00 zł od każdego psa .

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 15 marca roku 2005 względnie w ciągu 14-tu dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3. 1.Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa .

       2.Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

       3.Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % kwoty  pobranego podatku.

§ 4. Podatek może być płatny na rachunek Urzędu Gminy Białe Błota.

§ 5. Podatnicy zobowiązani są zgłaszać organowi podatkowemu okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i ma zastosowanie w roku 2005.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Powiadom znajomego