W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXIV/334/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203)
status uchwały obowiązująca

 

RADA   GMINY

uchwala, co następuje :

 

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych   oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr  239/54, 239/55, 239/56, 239/57, 239/58, 239/59 i 239/60 o pow. ogólnej 1,8395 ha, położonych w Łochowie, stanowiących własność Fundacji KUL im. hr. A.Potulickiej z siedzibą w Wojnowie, określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

                             

 

     

§ 2. Wykonanie Uchwały  powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

                                                         

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.                                                                        

 

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                                    Jacek Stojke

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

Na wniosek właściciela - Fundacji KUL z siedzibą w Wojnowie Wójt Gminy decyzją GPR-pn-AS-6011-100/03 z dnia 30 grudnia 2003 r zatwierdził projekt podziału nieruchomości nr 239/3 o pow.10,9565 ha położonej w Łochowie. W wyniku podziału powstało szereg działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz drogi lokalne niezbędne do obsługi powstałego osiedla.

Zgodnie z przepisami  art.98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela wzrośnie jej wartość, wójt może ustalić w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego  tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr X/96/2003  z dnia 25 września 2003 r. uchwaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w następstwie dokonania jej podziału, która wynosi 30% różnicy między wartością nieruchomości po podziale a jej wartością przed podziałem.

Wójt Gminy Białe Błota decyzją Nr DZG/7326-1/2/04 z dnia 19.11. 2004 roku orzekł o ustaleniu dla Fundacji KUL im. hr. A.Potulickiej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 239/3 w Łochowie, w wysokości 140.662,50 zł (słownie :sto czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 50/100 groszy).

Fundacja KUL zwróciła się z wnioskiem o nabycie działek, stanowiących drogi, za kwotę 140.662,50 zł,   w celu pozyskania pieniędzy na spłatę ustalonej opłaty z tytułu podziału działki nr 239.

Cena 1 m2 drogi wyniosłaby około 7, 65 zł.

Transakcja ta jest korzystna dla gminy, biorąc pod uwagę ceny gruntów występujących na terenie Łochowa. Ponadto w niedługim czasie, w momencie rozpoczęcia budowy urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, gazociąg itp.) na tym terenie,  gmina stanęłaby przed koniecznością nabycia tych dróg.     

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                                    Jacek Stojke

Powiadom znajomego