W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXV/344/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych.*
na podstawie art. 25, ust 4, 6, 7, 8 - ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), § 3, pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), § 5 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800, ze zmianami: z 2002 r., Nr 14, poz. 138, z 2003 r., Nr 33, poz. 288) uchwala się, co następuje:
status uchwały unieważniona
Uwagi *zmieniona Uchwałą nr RGK.0007.126.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 listopada 2021 r. *zmieniona Uchwałami nr  Nr VII/59/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2007 r., nr RGK.0007.192.2011 Rady Gminy Białe Błota  z dnia 29 grudnia 2011    
§ 1.1. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym Rady Gminy Białe Błota, a naliczonych od podstawy określonej zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, następująco: 
1) dla Przewodniczącego Rady Gminy                              95% 
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy                       71% 
3) dla Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy       66% 
4) dla pozostałych radnych                                              48%         
 2. W przypadku łączenia przez radnego mandatu radnego z którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 radnemu przysługuje dieta z jednego tytułu według wyboru radnego.   
§ 2. Podstawą do obliczenia kwotowej wysokości diet jest wartość odpowiadająca 50% kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25, ust. 6 – Ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203).   
§ 3.1. Radny zobowiązany jest do uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, której jest członkiem.           
 2. Za każdą nieobecność radnemu potrącona zostaje z diety kwota  stanowiąca 20% należnej diety. 
§ 4. Diety będą wypłacane do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje .   
§ 5. 1. Z tytułu zwrotu kosztów za przejazd w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym, niebędącym własnością Gminy Białe Błota, ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu odpowiednio w wysokości maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu określonych w §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zmianami: z 2004 r., Nr 237, poz. 2376).            
 2.   Zmiana maksymalnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonej w w/w rozporządzeniu, powoduje odpowiednio zmianę stawki za 1 kilometr przebiegu przysługującą radnemu z tytułu zwrotu kosztów za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Białe Błota.   
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.   
§ 7. Traci moc uchwała Nr II/ 5 /2002 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości diet radnych Gminy Białe Błota.   
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                    Bronisław Balcerowski 
 

Załączniki

Powiadom znajomego