W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXV/345/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2005 rok
na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.; z 2001r, Nr 128, poz. 1401; z 2002r Nr 167, poz. 1372; z 2003r Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004r Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

 

                                                                  Gminny Program

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

na terenie Gminy Białe Błota na 2005 rok

 

Rozdział   1

 

Z A D A N I A

 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2005 rok,  został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych i przyjmuje do realizacji zadania określone poniżej.

 

 

§ 2. Zadania polegają na:                                                                           

                                                                                                                                

OGRANICZENIU DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU:                             ODPOWIEDZIALNY

                                                                                                              ZA  REALIZACJĘ

 

    a/  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                Wójt Gminy

         powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia poza                         

         miejscem sprzedaży zgodnie z limitem,

 

     b/ Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy                          Wójt Gminy

         miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad                          

         sprzedaży tych napojów,

 

     c/ cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu                              Wójt Gminy

         sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku                              

         nie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu

         w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

 

Rozdział   2

 

K O N T R O L A

 

§ 3. PROWADZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA             ODPOWIEDZIALNY  

ZASAD HANDLU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI                       ZA REALIZACJĘ

OBEJMUJE:                 

 

a/ Przestrzeganie warunków określonych działalności                                    Policja

   w zezwoleniu,                                                                                         Stanowisko d/s.                

                                                                                                                  działalności

                                                                                                                  gospodarczej

                                                                                                                                                    

 b/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                           Policja

    i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających                        Stanowisko d/s.

   zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,                                      działalności

                                                                                                                 gospodarczej

 

c/ Kontrola zgodności danych podawanych w  oświadczeniach                     Policja

          o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,                                  Stanowisko d/s.

                                                                                                                 działalności

                                                                                                                gospodarczej

 

d/ Czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia                                        Policja

          korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną                        Stanowisko d/s.

          za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego                     działalności

          zezwolenie,                                                                                     gospodarczej

   

 e/ Czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych                                      Policja

         osobom nieletnim i nietrzeźwym,                                                      Stanowisko d/s.

                                                                                                                  działalności

                                                                                                                  gospodarczej

 

 f/ Czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej                                 Policja

             okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku                     Stanowisko d/s.

             ze sprzedażą napojów alkoholowych,                                            działalności

                                                                                                                 gospodarczej

 

 g/ Czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów                          Policja

          alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,                        Stanowisko d/s.

                                                                                                                  działalności

                                                                                                                  gospodarczej

 

 h/ Czy sklepy prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw,                         Policja

                                                                                                                  Stanowisko d/s.

                                                                                                                    działalności

                                                                                                                  gospodarczej

 

 

 

 

 i/ Czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają                                     Policja

         zakazu reklamy napojów alkoholowych,                                           Stanowisko d/s.

                                                                                                                   działalności

                                                                                                                  gospodarczej

 

Rozdział   3

 

PROFILAKTYKA

 

§ 4. DZIAŁALNOŚĆ                                                                       ODPOWIEDZIALNY                                                                                                  

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA                                  ZA REALIZACJĘ

DOTYCZY:                               

 

     a/ Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych                Dyrektor Szkoły

         obejmujących młodzież w szkołach Podstawowych:                      Pedagog szkolny   

         Białe Błota, Łochowo, Przyłęki,

 

     b/ Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych dla młodzieży                 Dyrektor Szkoły

         klas gimnazjalnych w szkołach: Białe Błota, Łochowo,                 Pedagog szkolny

 

 

     c/ Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z grupą dzieci                     Gminny Ośrodek

         z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych                 Pomocy Społecznej

         problemem  alkoholowym / grupa terapeutyczna  

         funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz

         świetlicy wiejskiej w Kruszynie Krajeńskim/,

 

      d/ Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół                                   Dyrektorzy Szkół

         /broszury, ulotki, kalendarze, książki/,                                           

 

      e/ Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie                   Gminny Ośrodek

          poprzez finansowanie:                                                              Pomocy Społecznej

          - działalności świetlicy socjoterapeutycznej                        

             przy GOPS w  miejscowości Ciele,

          - organizacji zimowisk, półkolonii,  kolonii i obozów

             letnich z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego

             dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności

             dotkniętych problemem alkoholowym,

          - działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS

            /porady psychologa i prawnika/,

    

      f/  Dofinansowania dla Parafialnego Oddziału „ CARITAS”                 Wójt Gminy

           w Białych Błotach na:

         - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci

            i młodzieży tj.  zakup wyżywienia i materiałów do terapii,

         - organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich

           dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności

           dotkniętych problemem alkoholowym,

 

     g/ Dofinansowanie do montażu instalacji monitoringu  zewnętrznego   Kierownik

      na terenie kompleksuszkół  BiałychBłotach         

         GZEAS                                                        

 

 

 

Rozdział  4

 

ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW:

 

§ 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSÓB                                ODPOWIEDZIALNY

NADUŻYWAJĄCYCH NAPOJÓW                                                        ZA  REALIZACJĘ

ALKOHOLOWYCH REALIZOWANE JEST PRZEZ:

 

 

    a/ Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego dla                         Gminny Ośrodek

        ofiar przemocy, członków rodzin osób z problemem                           Pomocy Społecznej

        alkoholowym oraz osób uzależnionych,                                                         

 

    b/ Współdziałanie z Prokuraturą, Policją, Poradnią                               Gminna Komisja

        Odwykowo-Alkoholową,                                                                     Rozwiązywania

                                                                                                                     Problemów

                                                                                                                   Alkoholowych

 

    c/ Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych                                     Gminny Ośrodek

        oraz rozmów merytoryczno-interwencyjnych                                 Pomocy Społecznej

        z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych                           Gminna Komisja

       oraz członkami ich rodzin,                                                                  Rozwiązywania       

                                                                                                                     Problemów

                                                                                                                   Alkoholowych

 

    d/ Kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione                       Gminna Komisja

        podejrzenie o nałogowy alkoholizm  na badanie                                 Rozwiązywania                  

        do Poradni Zdrowia Psychicznego, w celu                                             Problemów    

        wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,                                        Alkoholowych   

       

    e/ Występowanie do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie                         Gminna Komisja

        do leczenia odwykowego,                                                                    Rozwiązywania          

                                                                                                                    Problemów

                                                                                                                  Alkoholowych

 

    f/ Współdziałanie w utrzymaniu telefonu dla ofiar                                    Wójt Gminy

        przemocy w rodzinie „ NIEBIESKA  LINIA,”                            

  

   g/ Szkolenia na temat narkomanii, środków psycho-                              Gminna Komisja

        tropowych oraz doskonalenia umiejętności szybkiego                        Rozwiązywania

        reagowania w sytuacji zetknięcia  się z tym problemem                         Problemów

        dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą                    Alkoholowych                  

       /pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych/,                                                                

                                                                                                             

   

    h/ Przyznawanie dotacji organizacjom pozarządowym,                            Wójt Gminy

        Kościołom prowadzącym działania profilaktyczne                            Gminna Komisja

        z zakresu profilaktyki alkoholowej rkomanii,                            Rozwiązywania  Problemów

                                                                                                                   Alkoholowych         

Rozdział  5

 

PRELIMINARZ

                          

§ 6.  Na podstawie powyższego harmonogramu działań  w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym  i posiadaniem na ten cel  kwoty  173.000,                  na podstawie  uchwały budżetowej uchwalonej na 2005 rok dla Gminy Białe Błota  -                  p r z y j m u j e   s i ę  p r e l i m i n a r z    w y d a t k ó w,   który przedstawia się następująco:

 

Zadanie

Termin

realizacji

Kwota

 

Sporządzenie opinii sądowo psychiatrycznych

 

I  -  XII

 

           1.000,

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach

Podstawowych i Gimnazjach

 

I  -  XII

 

           5.000,

Dofinansowanie działań świetlicy Parafialnego Oddziału

„CARITAS” oraz organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich

 

I  -  XII

 

         11.000,

Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w

w rodzinie  „ Niebieska Linia „

 

I  -  XII

         

              750,

 

Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół /broszury, książki/

 

I  -  XII

         

           3.000,

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

I  - XII

 

         10.000,

Szkolenie Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

I  - XII

 

           1.500,

Finansowanie działalności:                                                         

 -świetlicy Socjoterapeutycznej przy GOPS w Cielu

 - grupy terapeutycznej w Łochowie

 - grupy terapeutycznej w Kruszynie Krajeńskim

 

I  -  XII

 

         85.500,

           3.000,

           1.500,

Przeznaczenie  środków na działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Białych Błotach

 

I  -  XII

 

         10.000,

Organizacja przez GOPS  zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży

z  rodzin dysfunkcyjnych

 

I  -  XII

 

         23.750,

 

Dofinansowanie do monitoringu zewnętrznego

 

I  -  XII

 

         17.000,

 

 

 

 

 

 

 

     § 7.  Wynagrodzenie dla  każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

             Problemów Alkoholowych wynosi za udział w jednym posiedzeniu,                              

             7 %  przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004r, opublikowanym w

             Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze 

             Polskim Nr 48, poz. 833 z 2004r.

 

     § 8. Traci moc uchwała  Nr VI/27/99 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 stycznia 1999r

             w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów

             Alkoholowych.

 

     § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

     § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

             ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego