W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXV/346/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 213 ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                     Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/ 346 /2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

 

 

 

Wstęp

 

Samorząd Gminy Białe Błota podejmuje działania, których celem jest zrównoważony rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. W celu najpełniejszego rozpoznania, a następnie zaspokojenia potrzeb obywateli, pozyskania akceptacji społecznej dla swych działań oraz rozwijania w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy Białe Błota, Rada Gminy podejmuje inicjatywę współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich. Zasady współdziałania zawiera niniejszy Program.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),

Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota,

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota,

partnerach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.),

konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy.

 

Rozdział 2
Cele współpracy

 

§ 2. Cele współpracy Gminy z partnerami Programu są następujące:

 

1)       objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności Gminy (cel strategiczny),

2)       zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez udział partnerów Programu w realizacji tych zadań,

3)       rzeczywiste włączanie partnerów Programu w system demokracji lokalnej.

 


Rozdział 3
Obszary współpracy

 

§ 3. Współpraca Gminy z podmiotami programu dotyczy zadań, o których mowa w art. 4 ustawy, a w szczególności następujących dziedzin:

 

1)       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)       podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3)       działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

5)       działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6)       nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7)       upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8)       ratownictwa i ochrony ludności,

9)       porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

10)    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11)    promocji i organizacji wolontariatu.

 

Rozdział 4

Formy współpracy

 

§ 4. Współdziałanie Gminy z partnerami Programu obejmuje współpracę finansową
i pozafinansową.

 

1.        Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy partnerom Programu  poprzez:

a)        powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel,

b)        wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe lub całkowite finansowanie jego realizacji.

 

2.        Współpraca pozafinansowa polega na:

 

1)       wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności oraz współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a)        prezentację działalności partnerów Programu, zwłaszcza na stronie internetowej Urzędu i w gazecie Głos Białych Błot,

b)        przekazywanie przy pomocy technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących informacji o realizacji Programu,

c)        zapoznanie partnerów Programu  z obszarami działań, w których realizację mogą się włączyć,

d)        informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

e)        informowanie partnerów Programu o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady Gminy, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową partnerów Programu w zakresie realizacji zadań publicznych,

f)        bieżące przekazywanie wskazanemu przedstawicielowi Urzędu kompleksowych wniosków, opinii, uwag dotyczących realizacji Programu,

  

2)       konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej partnerów Programu, poprzez:

a)        udział przedstawicieli partnerów Programu w zespole opracowującym projekt rocznego programu współpracy,

b)        udział przedstawicieli partnerów Programu w opracowywaniu założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy,

c)        udział przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej,

d)        udostępnianie partnerom Programu projektów uchwał z dziedzin związanych z ich statutową działalnością,

 

3)       tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym z udziałem przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu,

 

4)       innych formach współpracy, realizowanych poprzez:

a)        inicjowanie działań aktywizujących i integrujących partnerów Programu,

b)        udostępnianie partnerom Programu lokali na ogólnodostępne spotkania związane z realizacją Programu,

c)        prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i partnerów Programu,

d)        merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Gminy,

e)        umożliwienie partnerom Programu publikowania istotnych wiadomości
i komunikatów w gazecie Głos Białych Błot.

 

Rozdział 5
Zasady współpracy

 

§ 5. Współpraca Gminy z partnerami Programu odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§ 6. Realizatorami współpracy ze strony Gminy są:

1)       Rada Gminy Białe Błota i jej poszczególne Komisje – w zakresie kształtowania polityki społecznej i finansowej,

2)       Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej,

3)       Sekretarz Gminy – w zakresie koordynowania współpracy Gminy z partnerami Programu,

4)       stanowisko ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi – w zakresie utrzymywania stałych i bieżących kontaktów pomiędzy władzami samorządowym a partnerami Programu,

5)       kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy odpowiednio, w powierzonym im zakresie.

 

§ 7. Jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych według priorytetów określonych w rozdziale 6.

§ 8. Zasady przekazywania środków są następujące:

 

1)       przekazywanie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a partnerem Programu, który deklaruje wykonanie tego zadania,

2)       przekazywanie środków publicznych w innej formie niż określone w ustawie odbywa się według procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

 

Rozdział 6

Zagadnienia priorytetowe

 

§ 9. 1. Zagadnieniami priorytetowymi do realizacji w roku 2005 we współpracy z partnerami Programu są:

 

1)       w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)       tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,

b)       przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,

c)       rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,

d)       promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

e)       wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

f)        rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

g)       pomoc osobom starszym,

 

2)       w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a)       organizacja przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań i plenerów,

b)       organizacja warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez mających istotne znaczenie dla kultywowania i promowania polskiej, w tym  regionalnej, kultury i sztuki,

c)       wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej,

d)       popieranie wszelkich form edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

 

3)       w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocji i organizacji wolontariatu:

a)       tworzenie warunków dla podejmowania działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy,

b)       działania informacyjne i promocyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

c)       pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z terenu Związku Gmin Elbmarsch i innych gmin,

d)       promowanie najciekawszych inicjatyw w ramach wolontariatu,4)       w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a)       upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych,

b)       promowanie zdrowego trybu życia,

c)       organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży,

d)       wspieranie wszelkich form współzawodnictwa sportowego,
 

5)       w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego:

a)       wspieranie inicjatyw w zakresie leczenia uzależnień,

b)       wspieranie przedsięwzięć propagujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas korzystania ze zbiorników wodnych,

6)       w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami:

a)       wspieranie rozwoju współpracy ze Związkiem Gmin Elbmarsch i innymi gminami

b)       popularyzowanie wiedzy o Gminie w krajach Unii Europejskiej.

 

2.        Zagadnienia wymienione w ust.1 stanowią informację dla partnera Programu o kierunkach działań w roku 2005 i stanowią jedno z kryteriów podjęcia współpracy. Innymi kryteriami mogą być w szczególności: wiarygodność, wykazana efektywność
i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 10. 1.Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy wykonawcze.

 

 

Powiadom znajomego