W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXX/395 /2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota
na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwała nr XXX/  395  /2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 18 sierpnia 2005 r.


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203)
uchwala, co następuje:

 

§1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Białe Błota zwane dalej "konsultacjami" przeprowadza się z wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Białe Błota, w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

 § 2.  1. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnogminny lub ograniczony terytorialnie.

2. Jeżeli odpowiednia ustawa nie stanowi inaczej, to w zależności od przedmiotu konsultacji, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Białe Błota, konsultacje mogą być ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych, których bezpośrednio dotyczą.

§ 3.  Konsultacje zarządza:

1)       Wójt Gminy Białe Błota – w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów odpowiedniej ustawy;

2)       Rada Gminy Białe Błota – w innych sprawach ważnych dla Gminy Białe Błota.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach zwołanych w tym celu, w zależności od ich zakresu – we wszystkich jednostkach pomocniczych przy konsultacjach ogólnogminnych lub w jednostkach pomocniczych, których konsultacje bezpośrednio dotyczą – przy ograniczonym zasięgu terytorialnym konsultacji.

2. W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje i którzy najpóźniej w dniu przeprowadzenia konsultacji kończą 18 lat.

3. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach, które nie oddały głosu na zebraniu zwołanym w celu przeprowadzenia konsultacji, mogą oddać głos w ciągu kolejnych czterech dni po wyznaczonym terminie tego zebrania w miejscach i godzinach wskazanych przez Wójta Gminy Białe Błota.

§ 5. 1. Zebrania, na których mają być przeprowadzone konsultacje, zwołuje Wójt Gminy Białe Błota.

2. Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o terminie, miejscu i przedmiocie przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 5 dni przed terminem zebrań, poprzez:

1)       umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach;

2)       umieszczenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych położonych na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje.

3. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać co najmniej:

1)       określenie przedmiotu konsultacji, w tym treść pytania lub pytań adresowanych do biorących udział w konsultacjach;

2)       informację, gdzie i kiedy można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia w sprawie zarządzonych konsultacji;

3)       miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania;

4)       określenie miejsca i czasu, zgodnie z § 4 ust. 3, w którym można oddać głos po wyznaczonym terminie zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji.

§ 6. Konsultacje polegają na wyrażeniu swojej opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się, w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytania zadane na piśmie. Odpowiedzi udziela się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej opcji odpowiedzi:  tak”, „nie”, „wstrzymuję się”.

§ 7. 1. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt Gminy Białe Błota lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba prowadząca zebranie pełni funkcję przewodniczącego zebrania.

3. Prowadzący zebranie zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 8. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Urząd Gminy w Białych Błotach.

2. Do obowiązków osoby  odpowiedzialnej za  obsługę techniczną zebrania, należy w szczególności:

1)       sporządzenie listy obecności,

2)       sprawdzenie, czy biorący udział w zebraniu są uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach, zgodnie z § 4 ust.2;

3)       spisanie protokołu z przebiegu zebrania.

3.  Protokół powinien zawierać:

1)       datę zebrania,

2)       listę obecności,

3)       przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,

4)       wyniki przeprowadzonego głosowania,

5)       podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.


§ 9. 1. Konsultacje ogólnogminne uważa się za przeprowadzone, jeżeli odbyły się we wszystkich jednostkach pomocniczych na terenie Gminy Białe Błota.

2.  Konsultacje o ograniczonym zasięgu terytorialnym uważa się za przeprowadzone, jeżeli odbyły się we wszystkich jednostkach pomocniczych terenu, do których zostały ograniczone.

§ 10. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Białe Błota przedstawia Radzie Gminy Białe Błota.

§ 11. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji zawarte w niniejszej uchwale nie dotyczą konsultacji w sprawie statutów sołectw Gminy Białe Błota, określonych w Uchwale  Nr XVI/227/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    Bronisław Balcerowski
Uzasadnienie

 

Niniejsza uchwała reguluje zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. Uchwała ma zastosowanie do przypadków, gdy przeprowadzenia konsultacji wymagają ustawy oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

W zależności od przedmiotu konsultacji uchwała uwzględnia możliwość przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami gminy, bądź wprowadza możliwość ograniczenia konsultacji do mieszkańców zainteresowanych jednostek pomocniczych gminy - sołectw.  

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                 Bronisław Balcerowski

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane